Kadernota 2013-2016 (forensenbelasting)

Kadernota 2013-2016 (forensenbelasting)

Voorstelnr. 12-39
MOTIE (verworpen)

Agendapunt: VI-3

Onderwerp: Kadernota 2013-2016 Forensenbelasting

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 13 juni 2012

Overwegende dat:

– Forensen naast OZB en rioolheffing een fors bedrag aan forensenbelasting betalen
– Als gevolg hiervan de verhouding zoek is tussen dat wat een forens en dat wat een inwoner van Barneveld aan gemeentelijke belastingen betaalt

Verzoekt het college

– De verordening forensenbelasting van 2008 te evalueren,
– te bezien of een rechtvaardiger forensenbelastingsysteem mogelijk is,
– de raad hier zo mogelijk een voorstel voor te doen
– en gaat over tot de orde van de dag

PRO’98

M. Rosbergen

H. BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld