Kaalslag openbaar groen

Kaalslag openbaar groen

Geacht college,

Het college van B&W heeft dinsdag 11 juli besloten om de omvorming van ‘arbeidsintensieve plantvakken’ naar gras in de directe omgeving van woningen op te schorten tot na de zomervakantie. Als redenen worden genoemd: de vakantieperiode, de reacties op de plannen en het onvoldoende informeren van de wijkplatforms.

Op grond van artikel 29 van de organisatieverordening heb ik namens de fractie van Pro’98 daarover de volgende vragen:

Vraag 1: Heeft u, gezien de reacties, vooraf voldoende gecommuniceerd met de bevolking over deze plannen en het tijdstip van uitvoering?
Vraag 2: Was het niet beter geweest de communicatie niet te beperken tot alleen informeren maar ook gelegenheid te bieden voor inspraak c.q. aanpassing van de plannen?
Vraag 3: Is er onvoldoende of helemaal geen overleg geweest met de wijkplatforms en waarom niet?
Vraag 4: Hoe staat u tegenover de suggestie bewoners te vragen voor een beperkt budget hun woonomgeving te onderhouden?
Vraag 5: Wat is uw mening over de argumenten van Natuurvereniging IVN Lunteren/Barneveld, Plaatselijk Belang Barneveld en Vereniging Oud Barneveld dat er sprake is van verschraling van de natuur en verarming van de biodiversiteit?
Vraag 6: Wilt u de raad, a.d.h.v. een memo, nader informeren over deze omvormingsplannen, waaronder de concrete bezuinigingseffecten?
Vraag 7: Bent u bereid de werkzaamheden eventueel langer op te schorten om de raad zo nodig gelegenheid te geven bovengenoemd memo eerst te bespreken?

Met vriendelijke groet,

Hilhardt Brul , fractie Pro’98Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld