Gebiedsontwikkelingen De Burgt

Gebiedsontwikkelingen De Burgt

Geacht college,

In de commissie bestuur d.d. 10 september 2012 staat het raadsvoorstel gebiedsontwikkelingen De Burgt op de agenda. Het college heeft het raadsvoorstel als “niet openbaar” aangemerkt, waardoor het voor de fractie van Pro’98 niet mogelijk is om hier op dit moment in het openbaar inhoudelijk vragen over te stellen. De onderstaande vragen gaan dan ook over de door het college gevolgde procedure.

Volgens artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur kan een bestuursorgaan besluiten om informatie niet openbaar te maken op grond van zeer strikte voorwaarden.

  1. Op grond van welke voorwaarde genoemd in artikel 10 Wob heeft het college besloten dit raadsvoorstel als niet-openbaar aan te merken?
  2. Indien de informatie in het raadsvoorstel aan geen van de in artikel 10 Wob genoemde voorwaarden voldoet, is het college dan bereid om het raadsvoorstel voor aanvang van de vergadering van de commissie bestuur d.d. 10 september 2012 openbaar te maken, zodat eenieder er kennis van kan nemen?

De fractie van Pro’98 verzoekt het college om deze procedurele vragen te beantwoorden voor aanvang van de desbetreffende commissie vergadering van morgen.

Met vriendelijke groet,

Hilhardt Brul,
Frank van der Lubbe,

Namens de fractie van Pro’98Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld