Motie: muziekschool

Motie: muziekschool

 

Motie

 

Agendapunt: 16

 

 

Onderwerp: Verzelfstandiging van de Muziekschool Barneveld.

 

 

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 25 september 2012

 

 

Overwegende dat:

 

de muziekschool in 2014 de 2de tranche bezuinigingen ad € 150.000 dient te realiseren

deze volgens het haalbaarheidsrapport mede mogelijk te maken is door extra inkomsten uit donateur, sponsor- en fondsenwerving

het onduidelijk is of deze inkomsten haalbaar zijn en volgens de directeur pas op z’n vroegst in 2015 verwacht kunnen worden

er in 2013/2014 al fors gesneden gaat worden in de organisatie

voorkomen moet worden dat er vanwege tekorten nog verder gesneden moet worden en er een krimpscenario ontstaat

fasering van de bezuiniging de muziekschool de tijd geeft om elders
inkomsten te genereren

 

Draagt het college op:

 

de in 2014 geplande tweede tranche van de bezuinigingen van Eur. 150.000 niet in één keer door te voeren, maar in de komende jaren gefaseerd op te bouwen tot bijvoorbeeld het jaar 2017

deze fasering te koppelen aan een reële verwachting van extra inkomsten uit bijvoorbeeld donateur-, sponsor- en fondsenwerving

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

 

 

Ondertekening en naam:

 

PRO’98

 

A.H. van de Burgwal

 

M. Rosbergen