De RUD

De RUD

Een moetje, dat omschrijft misschien wel het beste het onvrijwillige karakter van deze nieuwe dienst. Er zijn een aantal redenen waarom wij niet zo zitten te wachten op deze dienst:

  1. Wij hebben zelf veel specialisme in huis, het is maar de vraag of dit behouden blijft.
  2. Daarnaast wordt er eerste vijf jaar wordt er geen financieel voordeel behaald met deze schaalvergroting. Dit terwijl het rijk ons ook nog eens kort op de algemene middelen. De financiëconsequenties zijn dus nog uiterst onzeker.
  3. Er wordt weer een nieuw orgaan gecreëerd, met een eigen directie, waardoor het er bestuurlijk wat Pro’98 niet overzichtelijker op wordt.

Dan iets anders waar we als Pro’98 tegen aan lopen en ons zorgen over maken. De rol van de gemeente Ede, ten opzichte van de andere gemeenten in samenwerkingsverbanden.

Ede heeft ook bij deze samenwerking een centrale positie, net zoals bij Food Valley. De beoogd directeur komt uit Ede, de vestigingslocatie is Ede. Ik zou graag van het college willen weten hoe zij denkt te kunnen voorkomen dat deze centrale positie, een bevoorrechte positie wordt en hoe het college hier mee omgaat.

We hebben vanmiddag vernomen dat er in de gemeente wageningen tegen dit voorstel is gestemd en dat zij een tweetal moties heeft ingediend om de democratische legitimiteit te waarborgen. Nu heb ik begrepen dat een van deze moties wellicht niet geheel uitvoerbaar is, maar de strekking van de moties ondersteunen wij en ik dien dan ook een motie in om het college te verzoeken hiermee rekening te houden in het verdere overleg.

Nog een laatste punt. De frictiekosten, sociaalplan kosten, desintegratiekosten zijn nog niet begroot. Hier zit echter nog wel een financieel risico.

In totaal inclusief projectkosten gaat het naar schatting naar rato om meer dan 1.4 miljoen euro voor Barneveld. Meer dan 1 miljoen euro moet dus nog extra worden begroot om deze kosten te dekken. 

Kan de wethouder een toezegging doen dat hij dit jaar nog naar de raad terugkomt met een dekkingsvoorstel?

Afsluitend voorzitter, de zorgen en bezwaren, zowel financieel als organisatorisch over de vorming van de RUD zijn bij Pro’98 niet weggenomen. Wel zien we dat het college een zorgvuldig afgewogen besluit heeft genomen over wat wel en niet in de RUD in te brengen en dat heeft het college gedaan het belang van Barneveld. Daar wil ik het college een compliment voor maken. 

Frank van der Lubbe

Onze motie is aangenomen en het college heeft toegezegd de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld