Tweede tranche reclamebelasting

Tweede tranche reclamebelasting

Vanaf 2010 kent Barneveld de Reclamebelasting. Ondernemers in het centrumgebied worden verplicht om € 500 per jaar te betalen. De gemeente stort de opbrengst in de Stichting Centrum Ontwikkeling Barneveld. Het COB ondersteunt daarmee allerlei activiteiten. Pro’98 constateert dat het centrum van Barneveld bruist, ondanks de moeilijke economische tijden. En daar draagt de reclamebelasting zichtbaar aan bij.

Vrij recent, jongstleden 5 oktober, werden de ondernemers in het Markthalgebied verrast met een brief. ‘Vanaf 1 januari 2013 mag ook u reclamebelasting betalen’.

De ondernemers waren om het diplomatiek uit te drukken ‘not amused’. Nog nooit zagen zij op de Schoutenstraat en de Groen van Prinstererlaan Sinterklaas voorbij komen, een draaiorgel passeren, of een kudde ganzen voorbij waggelen. Zelfs al zou de goedheiligman, of de ganzenhoeder de oversteek wagen, voor een borrel, pizza of Fu Yong Hai zou hij voor gesloten deuren komen te staan.

Het voornemen om de reclamebelasting voort te zetten wordt door onze fractie als een goed plan ontvangen. Uit de uitgevoerde enquête blijkt dat de centrumondernemers enthousiast zijn. De activiteiten die worden ontwikkeld vallen in de smaak bij het winkelend publiek.

Alleen de wijziging van het te belasten gebied heeft mijn fractie verwonderd. Mede omdat dit niet als beslispunt in het voorstel is opgenomen, terwijl dit wel een belangrijke aanpassing vormt. In 2010 werd deze uitbreiding als ‘voornemen’ in het raadsbesluit opgenomen.

Wat de fractie van Pro’98 betreft is het verdedigbaar dat ondernemers in het originele gebied baat hebben bij activiteiten die de aantrekkelijkheid van het winkelhart vergroten. Dit gebied wordt omgeven door een duidelijke afscheiding, de centrumring. Het belang van de reclamebelasting voor het Markthalgebied is ons, en de ondernemers, zo bleek uit diverse contacten en e-mails, nog niet geheel duidelijk.

Enkele argumenten op een rijtje:

 • De ondernemers uit het Markthalgebied zijn overvallen door dit besluit. 5 Oktober informeren over een maatregel die 11 oktober wordt besproken en 23 oktober wordt vastgesteld in een raadsbesluit, vinden wij niet netjes.
 • Vanuit het COB en de gemeente Barneveld heeft tot op heden geen overleg plaatsgevonden met de ondernemers uit het Markthalgebied. Het COB heeft wel aangekondigd dit binnenkort te zullen doen.
 • De in de toelichting genoemde rechtsgelijkheid, zou even goed voor rechtsongelijkheid kunnen zorgen, de ondernemers in het Markthalgebied geven aan, veel minder belang te hebben bij de activiteiten die door de BMV worden georganiseerd.
 • U wilt deze wijziging doorvoeren op basis van een bestaand besluit, waarvan u nu de definities wilt verbreden in een nieuw vast te stellen besluit. Daarmee worden de ondernemers van het Markthalgebied niet in de gelegenheid gesteld om zienswijzes in te brengen voorafgaand aan het te nemen besluit. Een recht dat zij volgens de Algemene Wet Bestuursrecht zouden kunnen hebben.
  • Graag zou ik van de wethouder willen weten waarom in deze kwestie de uniforme openbare voorbereidingsprocedure volgens de Algemene Wet bestuursrecht, niet opnieuw doorlopen hoeft te worden?
   • Antwoord: een algemene verordening kent geen mogelijkheid om zienswijzes in te dienen, de Awb 3.4 geldt in dit geval niet.

Wat de fractie van Pro’98 betreft kan het college volgend jaar opnieuw met een voorstel tot uitbreiding van het reclamebelastinggebied komen, als…

 • de gemeente daarover tijdig communiceert met de betrokken ondernemers, en
 • de middenstandsvereniging kan aantonen dat ondernemers in het Markthalgebied profiteren van de activiteiten die zij ontplooien.

De fractie van Pro’98 komt met een amendement om het reclamebelastinggebied in dit voorstel vooralsnog terug te brengen tot de originele situatie. Omdat de uitbreiding niet als beslispunt in het raadsvoorstel wordt genoemd, wordt in het amendement aan het eerste beslispunt:

“Instemmen met de continuering van de reclamebelasting binnen een afgebakend gebied van het centrum van Barneveld”

het volgende toegevoegd:

“en het gebied voorlopig te beperken tot het oorspronkelijke gebied zoals vastgesteld in 2010.”

Daarmee verdwijnt het nu toegevoegde Markthalgebied van de Overzichtskaart bij de Verordening Reclamebelasting 2013.

Arjen Korevaar

Noot: dit amendement kreeg geen meerderheid (16/15)Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld