Verzelfstandiging muziekschool

Verzelfstandiging muziekschool

Laat ik beginnen met een compliment. Het verzelfstandigingsdossier muziekschool dat vanavond aan ons wordt voorgelegd is erg compleet. Er is een haalbaarheidsonderzoek met concrete mogelijkheden vertaalt in een bedrijfsplan met zelfs al een begroting en een liquiditeitsprognose. Op basis van het onderzoek en het bedrijfsplan ziet PRO’98 absoluut potentie in de verzelfstandiging.

Wel maakt de fractie van PRO’98 zich zorgen over de haalbaarheid en wenselijkheid van de 2de tranche bezuiniging ad 150.000 euro per 2014.

In de begroting voor 2014 zien we een inkomstengroei op basis van het huidige aanbod. En daarin wordt een groei verwacht van 40.000 euro, dat is 12% in 1 jaar tijd. Voor een startende culturele onderneming is dat een erg zonnige verwachting die menig bedrijf in de huidige tijden zou ambiëren. 35.000 zou zelfs moeten komen uit projecten in het primair onderwijs die nou ook niet ruim in de slappe was zit. Daarbij is onze fractie bezorgd dat de meeropbrengsten aan lesgeld wederom gerealiseerd gaan worden door tariefsverhogingen. En door de huidige tariefsverhoging is het aantal leerlingen al gedaald.

Ter onderbouwing van de bezuiniging spreekt het haalbaarheidsonderzoek over mogelijkheden van sponsor- en fondsenwerving. Deze inkomsten zijn niet terug te vinden in de begroting 2014 en volgens de directeur van de muziekschool zijn die op z’n vroegst in 2015 te realiseren. Dergelijke inkomsten komen dus pas na de bezuinigingsoperatie.

Hoe gaat de muziekschool dan wel voldoen aan de bezuinigingsopdracht? Voor het restant van 110.000 euro wordt keihard in de organisatie gesneden. Navraag heeft onze fractie geleerd dat de muziekschool bij start al gaat snijden in het personeelsbestand. In de begroting 2014 is een verdere daling in de formatie te zien.

Maar wat zegt het haalbaarheidsonderzoek ons:

“Naast de doorbelastingen, lees de overhead toerekening van de gemeente, is er ruimte om in de huidige exploitatie enkele bezuinigingen door te voeren.”
En in het scenario B, namelijk niet verzelfstandigen waarbij met name bezuinigd wordt op formatie, wordt gewaarschuwd: “Dit betekent in feite een geleidelijk krimpscenario voor de muziekschool, aangezien vermindering van docenten onvermijdelijk gepaard gaat met vermindering van leerlingen en dus inkomsten.”

Kortom, doordat er niet op korte termijn al voldoende nieuwe inkomsten gegenereerd kunnen worden, gaat de muziekschool niet enkele, maar forse bezuinigingen doorvoeren. En wel ten koste van de formatie. Dit is dus een krimpscenario. En met die kleinere formatie moet er vervolgens wel nieuwe inkomstenbronnen worden aangeboord? En wat gebeurt er als de muziekschool dit niet voor elkaar krijgt?

(Tijdens de raadsvergadering bleek dat de formatiedaling de overhead betrof en dus toegerekend moet worden aan de 100.000 bezuiniging die ontstaat door de verzelfstandiging zelf. Er resteert hierdoor nog steeds een post van 75.000 euro die in de begroting is gesneden maar nergens verantwoord wordt. De wethouder deed de toezegging om de bezuiniging cijfermatig nader te onderbouwen en de raad te informeren hierover.)

PRO’98 maakt zich ernstige zorgen over omvang en kwaliteit van de muziekschool met dit tempo en deze omvang van de bezuiniging. Een verzelfstandiging van de muziekschool moet juist samengaan met een vliegende start. De bezuinigingsoperatie staat dit in de weg. Vandaar dat wij een motie indienen om de 2de tranche bezuinigingen te faseren om zo lucht en ruimte te bieden voor nieuwe initiatieven.

Ten slotte wilde ik nog kort ingaan op de mogelijkheid tot samenwerking. PRO’98 doet een beroep op de directie om juist wel op regionaal niveau samenwerking te onderzoeken met vergelijkbare culturele instellingen in bijvoorbeeld Amersfoort of Apeldoorn. Die zouden namelijk het Barneveldse culturele aanbod verder kunnen verrijken.

Het college is wederom van mening een clausule ten aanzien van de zondagsrust op te moeten nemen. Wat betreft de nuancerende term “vergelijkbare publieke voorzieningen”, zou de muziekschool zich wat PRO’98 betreft, moeten spiegelen aan bijvoorbeeld het Schaffelaartheater. Ze delen per slot van rekening ook al dezelfde locatie en het gaat daar prima met de zondagsrust.

André van de BurgwalPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld