Amendement: zondagsrust

Amendement: zondagsrust

AMENDEMENT

Agendapunt 10: Principebesluit tot verzelfstandiging exploitatie Veluwehal en gemeentelijke binnensportaccommodaties en onderhoud gemeentelijke zwembaden.

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 18 december 2012.

Onderwerp: Beperkende voorwaarde in principebesluit

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De gevraagde beslissing als volgt te wijzigen:

De volgende bedenking ter kennis van het college te brengen met betrekking tot….. en de daarbij gestelde randvoorwaarden:

Schrappen van de algemene randvoorwaarde dat met betrekking tot de openingstijden het uitgangspunt is dat het huidige regime wordt gehandhaafd.

Toelichting:
Handhaven van het ‘huidige regime’ beperkt de ondernemer in zijn vrijheid zelf de openingstijden te bepalen. Een kansrijke exploitatie wordt daarmee tegengewerkt.

Ondertekening en naam:
Namens PRO’98,
Arjen Korevaar
Monique RosbergenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld