Evenementenhal en turborotonde

Evenementenhal en turborotonde

Ruim een maand geleden gaf het college in de commissievergadering een presentatie waarbij:

1) de samenhang van de drie voorliggende voorstellen werd benadrukt

2) waar met grote stelligheid werd beweerd dat een turborotonde moet worden aangelegd vanwege drie factoren: de bevolkingsgroei, de bouw van de Harselaartunnel en de ontwikkeling van een evenementenhal. De turborotonde sec was niet per se nodig voor de bouw van de evenementenhal.

Uit het rapport van DTV Consultants, tabel op pagina 22, konden we dat ook opmaken. In 2015 zou een probleem ontstaan vanwege de bouw van de Harselaartunnel, dus veel omleidingsverkeer, en vanaf 2020 zou een turborotonde pas echt nodig zijn vanwege de bevolkingsgroei.

Op basis van de actualiteit, namelijk een in ieder geval latere start van de bouw van de Harselaartunnel en een lagere bevolkingsgroeiprognose was het logisch dat de commissie wel eens doorgerekend wilde hebben of die turborotonde nu echt wel nodig was.

En wat schetst onze verbazing: uit het nieuwe onderzoek van Goudappel Coffeng blijkt dat de turborotonde nodig is in eerste instantie enkel en alleen vanwege de bouw van de evenementenhal.

Nu kunnen we enorm lopen steggelen welk onderzoeksbureau het nu bij het goede eind heeft, maar feit is dat deze informatie volledig haaks staat op dat wat het college ons een maand geleden nog heeft voorgehouden en dat deze informatie een totaal ander licht werpt op met name de financiering van de rotonde.

Als het zo is dat de aanleg van de turborotonde nodig is voor ontwikkelingen in Barneveld dan is het logisch dat de gemeenschap het meeste bijdraagt in de bouw van de rotonde, zoals in het voorliggende voorstel. Maar nu vinden we de toerekening aan de evenementenhal wel erg magertjes.

Een kleine rekensom leert ons dat als er 446.000 euro uit het plangebied van 8,2 ha uitgeefbare grond moet worden gehaald als gedeeltelijke financiering van de turborotonde, de bijdrage uit het plangebied Eur. 5,44 per m2 is.

Het totaal oppervlak van de evenementenhal fase 1 is 2,8 ha. Vanuit fase 1 wordt dus zo’n 152.000 euro bijgedragen aan de financiering van de turborotonde. De rest van de 446.000 euro moet dan nog worden opgebracht uit fase2 en de maatschappelijke voorzieningen.

Voorzitter, in alle voorstellen wordt het feit dat de evenementenhal ook als kerk wordt gebruikt nogal onderbelicht. Gezien het bezoekersaantal van zo’n 2000 kerkgangers kan Doorbrekers zich toch echt meten met de twee grote kerken aan de Lunterseweg.

Ook aan de Lunterseweg heeft een reconstructie van de weg moeten plaats vinden die bij elkaar volgens het raadsvoorstel uit 2007 zo’n 2 miljoen euro kostte. Die reconstructie was overigens ook nodig voor de ontsluiting van de nieuwe wijk Veller. In het totaal van de aanpassingen zat een rotonde van ruim 472.000 euro, waar beide kerken 228.000 euro aan hebben mee betaald.

Voor zover wij weten, heeft DoorBrekers een appartement gekocht in het aan Kruft verkochte deel van de evenementenhal (2,1 ha).

Als we de twee bedragen met elkaar vergelijken, de 228.000 euro die beide kerken hebben bijgedragen en de 152.000 euro die uit het totaal van de evenementenhal fase 1 als bijdrage komt, dan zou het kunnen zijn dat hier sprake is van ongelijke behandeling. Dat is voor ons moeilijk te becijferen want welk deel moet je dan toerekenen aan Doorbrekers en welk deel aan de evenementenhal. Wij zouden het in ieder geval redelijk vinden als Doorbrekers op een gelijke wijze bijdraagt aan de financiering van de rotonde als ook de twee andere kerken aan de Lunterseweg hebben gedaan. Wij roepen middels een motie het college op om te onderzoeken of de bijdrage van Doorbrekers redelijk en evenredig is zodat er geen sprake kan zijn van ongelijke behandeling.

Uit de berekeningen van Goudappel Coffeng blijkt ook dat een investering voor een verkeersregelinstallatie gelukkig vooralsnog niet nodig is. Dat betekent in ieder geval dat we de investering voor een turborotonde normaal kunnen afschrijven. De VRI is wel opgenomen in het bestemmingsplan. Wat ons betreft kan de VRI uit het plan. De VVD komt hiervoor met een motie die wij onderschrijven.

Voorzitter, we hebben twijfels over de financiële houdbaarheid van de grex onder het bestemmingsplan. We sluiten niet uit dat we op termijn verlies zullen moeten nemen in dit gebied. Zo zien we bijvoorbeeld dat de grond die straks nodig is voor de doortrekking van de Nijkerkerweg, de westelijke rondweg, nu bestemd is als maatschappelijke voorziening. Het lijkt ons uitermate onverstandig om die grond straks uit te geven, zodat we een doortrekking van die weg op termijn onmogelijk maken. Onduidelijk is of daar in de opbrengstberekening in de grex rekening mee is gehouden. Daar willen we nog graag een reactie van het college op.

We constateren echter twee zaken die voor ons besluit wezenlijk zijn, namelijk:

1) de raad heeft in 2009 in meerderheid besloten tot de ontwikkeling van de evenementenhal,

2) dat volgens de voortgangsrapportage inmiddels al 7 miljoen euro door de gemeente in deze ontwikkeling is geïnvesteerd. Dat is de helft van het totaal benodigd investeringsbedrag van 14 miljoen euro. Nu stoppen zou dus nu direct een verlies van 7 miljoen euro betekenen. Wij schatten in dat verder gaan met de ontwikkeling van Thorbeckelaan-Zuid in ieder geval tot een kleiner verlies zal leiden.

Wij zullen daarom instemmen met de voorliggende voorstellen, met dien verstande dat wij vinden dat Doorbrekers een evenredige redelijke bijdrage aan de rotonde zal moeten doen en dat de VRI uit het bestemmingsplan verdwijnt.

(amendement)

Monique RosbergenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld