Toch een tweebaans Harselaartunnel

Toch een tweebaans Harselaartunnel

Voorzitter,

We praten vanavond over al weer het derde voorstel met betrekking tot de Harselaartunnel. En het moet gezegd: het wordt er niet duidelijker op. Dat geldt zowel voor het benodigde bedrag als voor de argumenten die aan de tunnel ten grondslag liggen.

Aanvankelijk zou de tunnel 29,2 miljoen euro kosten. Dat werd vervolgens verhoogd naar 35,1 miljoen, met als gevolg veel discussie over de dekking van die verhoging. Nu zakken we weer en moet het voor maximaal 25 miljoen euro gebeuren, terwijl de kosten op 28,7 miljoen worden begroot. Voeg daarbij het gegeven van een bandbreedte van 25 % en mijn stelling dat het er niet duidelijker op wordt, wordt bevestigd.

Onduidelijkheid voorzitter, die ook geldt voor de verkeersintensiteit, één van de belangrijkste argumenten voor aanleg van de tunnel. Vorig jaar nog sprak het college van een zodanig trendmatige verkeersgroei dat vanaf 2030 een tunnel met een capaciteit van 2 x 2 rijstroken noodzakelijk was.

Het voorstel van Pro’98 en BI om vooralsnog te volstaan met 2 x 1 rijbaan en het technisch mogelijk te maken zo nodig in de toekomst uit te breiden naar 2 x 2 rijbanen werd door het college en de meerderheid van deze raad van de hand gewezen.

Dat voorstel van beide fracties was, om met wethouder Van Dalen te spreken, erg ingewikkeld en technisch heel lastig. De tunnel moest toekomstvast zijn, want zei hij, ‘als je het doet, doe het dan in één keer goed’.

Onze verbazing dat het nu wel blijkt te kunnen zal u niet verbazen.

Maar, zei wethouder Van de Hengel twee weken geleden in de commissie, weliswaar hadden Pro en BI achteraf gelijk, ze konden hun voorstel vorig jaar niet onderbouwen.

Voorzitter, alsof het college dat wel kon!

De belangrijkste argumenten om de Harselaartunnel aan te leggen zijn de verkeersintensiteit, de mogelijke komst van de sprinter, de doorstroming van het verkeer en de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers.

Goudappel Coffeng concludeert in zijn rapport dat er op basis van uitsluitend verkeersgegevens geen absolute noodzaak is om een tunnel te realiseren. Ook vermeldt dat rapport dat al in 2008 de voorziene tunnel verkeerskundig gezien niet noodzakelijk, wel wenselijk werd genoemd. Die conclusie van 2008 heb ik overigens in de raadsvoorstellen van 2009 en 2011 niet terug kunnen vinden.

Over de argumenten ‘doorstroming’ en ‘veiligheid’ kan ik kort zijn. Die pleiten op zich voor een tunnel. Maar dan wel in combinatie met andere argumenten. Het gaat immers, zoals het college zelf stelt, om een optelsom van alle argumenten

Dat brengt mij bij het argument van de sprinter, de treinverbinding die de gemeente graag gerealiseerd ziet tussen Amersfoort en Apeldoorn. Die sprinter krijgt in het voorstel ruim aandacht. Sterker nog, het voorstel lijkt er naar toe geschreven. We nemen immers pas een definitief besluit als er duidelijkheid is over het al dan niet doorgaan van de sprinter.

Maar komt die sprinter er überhaupt en zo ja wanneer? Het duurt nog wel even voordat we daar duidelijkheid over krijgen. Het college spreekt in ieder geval zelf over 2018 dan wel 2020 voor de realisatie van de tunnel.

Dat leidt tot de vraag of de besluiten zoals die nu worden voorgesteld wenselijk en noodzakelijk zijn.

Voor wat betreft de bijstelling van de kaders vinden wij van wel. Concreet betekent dat, dat wij instemmen met het principebesluit om de tunnel in versoberde vorm, dus 2 x 1 rijbaan, uit te voeren met een taakstellend budget van 25 miljoen euro.

Maar doorgaan met de verdere voorbereiding, en het daaraan gekoppelde bedrag, is in onze ogen ongewenst en onnodig. Wat betreft dat bedrag, daar staat 3,9 miljoen euro voor, waarvan volgens opgave van de wethouder zo’n 1,7 miljoen euro is uitgegeven. Daar willen wij het bij houden en verder voorlopig geen geld meer voor uitgeven.

Realisering van de tunnel is nu gepland in 2018 à 2020. Tijd genoeg om een pas op de plaats te maken en de verdere voorbereiding te koppelen aan het moment waarop er duidelijkheid is over de komst van de sprinter.

Wij hebben daar, samen met BI, een amendement voor ingediend.

Hilhardt BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld