Verzelfstandigen sport- en zwemaccommodaties

Verzelfstandigen sport- en zwemaccommodaties

Nu het jaar zijn einde nadert en de lijstjes met overzichten weer voorbij komen, mag het onderwerp verzelfstandigen in de Barneveldse editie, ook voor 2012, zeker niet ontbreken.

De raad wordt gevraagd in te stemmen met een voortzetting van de procedure waarmee het college de binnensportvoorzieningen, de Veluwehal en zwembaden in de gemeente Barneveld als bundel ter aanbesteding in de markt wil zetten. Een verzameling locaties die als snipperbebouwing over onze gemeente verspreid liggen.

De argumenten van het college kunnen wij goed begrijpen. Ondernemers kunnen de exploitatie zeer waarschijnlijk efficiënter uitvoeren dan de gemeente, zo blijkt althans uit het onderzoek. Ook lezen we dat er in andere gemeentes zowel zeer positieve ervaringen, alsook negatieve ervaring zijn opgedaan.

De Barneveldse bundel wordt voor een decennium in de markt gezet. Een periode waarin veel kan gebeuren. Daarbij komt dat het moment van aanbesteding plaatsvindt in economisch lastige tijden.

Om deze aanbesteding tenminste een kans op een succesvolle aanbesteding te geven, lijkt het mijn fractie verstandig om de ondernemer wat betreft de invulling van de zondag geen beperkingen op te leggen. De zinsnede betreffende het handhaven van het ‘huidige regime’ beperkt de ondernemer in zijn exploitatie van de sportaccommodaties. Daarbij laat het huidige regime een wisselend beeld zien, de Oosterboshal is open op zondag, het zwembad een paar uren in de middag en de Veluwehal mag niet commercieel verhuurd worden. Het ontbreekt aan eenduidigheid.

Het amendement door de VVD ingediend, om deze zin te wijzigen naar “Er wordt rekening gehouden met de in Barneveld levende gevoelens ten aanzien van de zondagsrust” beperkt de ondernemer op eenzelfde wijze.

Deze zin is overigens nog steeds beperkter dan het voorstel tot ‘Verzelfstandiging exploitatie gemeentelijke zwembaden’, dat aan de raad werd voorgelegd in maart van dit jaar. Toen stond de volgende zin nog in het voorstel: “Uitgangspunt is dat een exploitant vrijheid krijgt in het bepalen van openingstijden, maar daarbij rekening houdt met in Barneveld levende gevoelens ten aanzien van de zondagsrust.”
PRO’98 dient dan ook het volgende amendement in.
(amendement)

Beperkt wordt de ondernemer toch al door afgedwongen prioritering en vastgelegde bescherming voor bestaande huurders. Twee zaken die voor Pro’98 zwaar wegen, maar ook de commerciële ambities van de potentiële exploitant beperken en daarmee de aanbesteding minder interessant maken.

De fractie van Pro’98 twijfelt niet aan de zorgvuldigheid waarmee wethouder Van Dalen dit proces heeft voorbereid. Wel plaatsen wij vraagtekens bij de bevoegdheid van het college na afloop van deze aanbesteding tot gunning over te gaan. De voorwaarde dat het resultaat uit de aanbesteding ‘substantieel’ moet zijn, is op dit moment lastig te controleren. Om de raad bij deze besluitvorming te betrekken hebben we de volgende motie voorbereid: 
(motie)

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld