Esvelderbeekzone

Esvelderbeekzone

Wij hadden het ons anders voorgesteld. Na vele jaren bijsturen door de raad was het uiteindelijke plan om ten noorden van Barneveld een bufferzone aan te leggen waar bewoners konden wandelen en fietsen in de nieuwe natuur van de Ecologische Verbindingszone Esvelderbeek. Daarnaast zou er een landgoed met wat extra woningen complementair aangelegd worden en zou het Waterschap de beek weer laten kronkelen. En daarnaast moest er waterberging gemaakt worden voor Harselaar. Tenslotte kwam er ook het Kinderhospice. Er gebeurt veel, maar het hoofddoel wordt langzaam vergeten. Ik zal op drie punten ingaan.

Ten eerste, de recreatie staat in het bestemmingsplan nergens uitgewerkt. Waar zijn de wandelroutes? Het plan om fietspaden te maken loopt dood op het nieuwe landgoed. De bestaande bewoning blijft zitten en zorgt voor beperkte toegang. Het nieuwe landgoed wordt afgeschermd van de recreanten. Het idee om tegenover het Schaffelaarsebos een tweede natuurgebied te maken, zien we nog niet gerealiseerd worden.

Ten tweede, de Ecologische Verbindingszone wordt vooral met de beek door het waterschap gerealiseerd; de verdere natuurontwikkeling is te versnipperd. De gemeente heeft de plicht om 15,5 ha natuur te compenseren ter verevening van rode ontwikkelingen elders in de gemeente. Ter realisatie hebben we hiervoor vele miljoenen euro’s gekregen. Echter een kwart van de nieuw aan te leggen natuur dient volgens het plan een akker te worden. Pro98 heeft niets tegen akkers, maar we gaan geen geld voor natuurcompensatie inzetten om landbouw te bedrijven. Ook de waterberging van Harselaar wordt deels als natuurgebied beschouwd; hiervoor zijn andere gelden beschikbaar. Het enige gebied zonder bebouwing met een redelijk oppervlak nieuwe natuur in de zuidelijke helft wordt in het plan gereserveerd om op termijn 9 landgoedhuizen te realiseren, met ook nog een ontsluitingsweg dwars door het hele zuidelijke gebied. Onze conclusie is dat het plan maar deels voldoet aan de verplichting nieuwe natuur te ontwikkelen.

Ten derde, de financiën voor het plan zijn nog onduidelijk. Het idee om met de bouw van 9 landhuizen heel veel geld binnen te halen, is in de huidige markt een grote onzekerheid. Volgens Pro98 is het helemaal niet vastgesteld dat zo’n bedrag opgehaald kan worden, waardoor de begroting te optimistisch is. Punt 5 van de beslissingen bij dit agendapunt vraagt om geen exploitatieplan vast te stellen. Juist in deze situatie lijkt het ons uiterst nuttig om een exploitatieplan vast te stellen. Er zijn namelijk nog meer financiële ontwikkelingen die boven de markt hangen. De uitvoering van de nieuwe overweg naar het Binnenveld en de ontsluitingsweg staan nog ter discussie. En waarover ik nog niemand over gehoord heb: we krijgen een nieuw gebied van 17 ha waar de gemeente Barneveld verantwoordelijk is voor het beheer. Gaat de gemeente 8 ha halfnatuurlijk grasland onderhouden? Dat zijn flink wat jaarlijkse kosten, die nog niet op de begroting staan.

Ten slotte vragen we ons af wat de essentie is van het plan. Het kinderhospice en het landgoed staan reeds vast; de kronkelende beek wordt door het Waterschap gerealiseerd en de waterberging is een verplicht nummer. Het nieuwe van het plan is de natuurontwikkeling die volgens ons deels verkeerd ingezet wordt. De financiële onderbouwing van het plan leunt op een stevige prijs uit een mogelijke ontwikkeling van 9 door ons niet gewenste landgoedhuizen. Het rammelt zodanig dat ik het in de commissie niet rijp voor besluitvorming vond en dit plan is zodanig dat het niet met amendementen valt aan te passen. Misschien moeten we terug naar de oude visie om het gebied open te houden met weilanden als buffer; het kost minder en de natuur kan elders werkelijk gecompenseerd worden. Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld