Motie: Parkeerbeleid Veluwehal zwembadzijde

Motie: Parkeerbeleid Veluwehal zwembadzijde

MOTIE

Agendapunt:

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 26 februari 2013

Onderwerp: Parkeerbeleid Veluwehal zwembadzijde, n.a.v. besluit B&W tussenevaluatie parkeerbeleid van 3-12-2012

De Raad,

Constaterende dat

  • de bezoekers van het zwembad sinds de verandering in het parkeerbeleid geconfronteerd worden met kosten voor het parkeren tijdens dit bezoek
  • het parkeerbeleid er op is gericht om langparkeerders uit het centrum te weren en ruimte te geven aan kortparkeerders om dicht bij de winkels te kunnen parkeren
  • uit de tussenevaluatie parkeerbeleid blijkt dat de bezettingsgraad rond het centrum Barneveld is gedaald en dat er dus voldoende parkeergelegenheid beschikbaar is

 

Overwegende dat

  • bezoekers van het zwembad niet behoren tot de bezoekers van het winkelgebied en dat derhalve het parkeerbeleid niet gericht is op deze doelgroep
  • extra kosten, naast de doorgevoerde tariefsverhogingen, zwemactiviteiten in de Veluwehal onaantrekkelijker maken
  • gezien de parkeercapaciteit, het parkeerterrein aan de Veluwehal zwembadzijde niet onder hetzelfde parkeerregime hoeft te vallen

Verzoekt het College

  • om het parkeerbeleid op het terrein aan de zwembadzijde van de Veluwehal te herzien zodat het terrein ingezet kan worden voor bezoek van het zwembad
  • of met aanvullende maatregelen te komen voor bezoekers van het zwembad.

en gaat over tot de orde van de dag.

Pro’98

A.H. van de Burgwal

M. Rosbergen – van Minnen