Motie: raad informeren inbreidingsprojecten

Motie: raad informeren inbreidingsprojecten

Motie is verworpen.

Agendapunt: III-10

Onderwerp: Kaderstelling inbreidingslocaties

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 26 maart 2013

Overwegende dat:
– De raad vanuit zijn controlerende bevoegdheid en verantwoordelijkheid volledig zicht
moet hebben op alle woningbouwplannen, groot en klein
– Dit dringend gewenst in een tijd van gedwongen faseren en doseren, waarin
ongewenste concurrentie tussen inbreiding en uitbreiding moet worden voorkomen

Verzoekt het college als volgt te handelen bij inbreidingsprojecten waarvoor geen
bestemmingsplanwijziging nodig is:
– College neemt principebesluit en informeert de raad via rubriek B ingekomen
stukken
– Raad besluit al dan niet tot agendering en/of beoordeling
– College neemt definitief besluit

En gaat over tot de orde van de dag

Pro’98

Hilhardt Brul

Aat BarendregtPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld