Amendement: buffer sociaal domein (jaarverslaglegging)

Amendement: buffer sociaal domein (jaarverslaglegging)

AMENDEMENT

Voorstel nr. 13-38

Agendapunt: VI-2a

Onderwerp: Jaarverslaglegging 2012

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 12 juni 2013

  1. stellen het volgende amendement voor:
  1. 3 als volgt te wijzigen:
  • De algemene reserve af te romen met een bedrag van €2.574.000. Van dit bedrag €1.287.000 toe te voegen aan de reserve infrastructurele werken en €1.287.000 toe te voegen aan een nieuw in te stellen bestemmingsreserve “sociaal domein”.
  • Bij een toekomstig weerstandsvermogen boven de 2,0 voortaan afroming te laten plaats vinden van 25% van deze waarde ten gunste van de reserve infrastructurele werken en 25% van deze waarde ten gunste van de reserve “sociaal domein”.

Toelichting:

  • In de begroting 2013 zijn weliswaar al bedragen opgenomen voor de drie decentralisaties. Echter in de nog vast te stellen Kadernota 2014-2017 staat op pagina 4 onder C) bij de Uitgangspunten prognose meerjarenbegroting 2014 -2017 (financiële kader) letterlijk citaat:

“De (financiële) gevolgen van de decentralisaties alsook de effecten van het onlangs gesloten  sociaal akkoord zijn nog niet nader bekend en daarom niet verwerkt in deze Kadernota”

– Het is dus verstandig het zekere voor het onzekere te nemen en een buffer te vormen voor de  op handen zijnde drie grote decentralisaties in het sociaal domein.

Ondertekening en naam:

Pro’98            Christen Unie      Burger Initiatief

M. Rosbergen  M.H. Schuring     D.H. van Rheenen