Amendement: Groen in het buitengebied

Amendement: Groen in het buitengebied

Amendement (groen in buitengebied)

Agendapunt V-5

Voorstel nr. 13-26

Onderwerp:  Bestemmingsplan Buitengebied 2013

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 28 mei 2013

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Alle betreffende stukken Groen die niet meegenomen zijn in het voorgestelde bestemmingsplan 2013 maar wel aanwezig waren in het Bestemmingsplan Buitengebied 2000 (aangeduid in rood op de kaart uit het Memo Toezeggingen deel II – 8 mei 2013) weer als Groen op de plankaarten terug te brengen.

Toelichting:

De huidige staat van onderhoud van het groen heeft geen relatie met de planologische bestemming. Deze groen-elementen zijn element van het (historische) landschap en er is nimmer een besluit genomen om de functie van deze elementen te wijzigen. Het bestemmingsplan is conserverend en geeft derhalve geen argumenten om de functie te veranderen.

Ondertekening en naam:

Pro’98

A. Barendregt

H. Brul