Amendement: Grondgebonden

Amendement: Grondgebonden

Amendement (omschakeling grondgebonden veehouderij naar intensieve veehouderij)

Agendapunt V-5

Voorstel nr. 13-26

Onderwerp:  Bestemmingsplan Buitengebied 2013

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 28 mei 2013

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

in de Regels pag. 34 Wijzigingsbevoegdheid Burgemeester en Wethouders onder 3.7 lid 10 (over de omschakeling van een grondgebonden veehouderij naar een intensieve veehouderij) (in het ontwerp bestemmingsplan betreft dit artikel 3.7 lid 9),

de zin te veranderen in:

…. mits het bouwvlak ligt ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone – landbouw-ontwikkelingsgebied, met dien verstande dat:…

en komen bullets 4, 9 en 10 te vervallen,

waarmee het zinsdeel …. “, dan wel dat het bouwvlak ligt ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone – verwevingsgebied GV of reconstructiewetzone – verwevingsgebied V” wordt verwijderd. De bullets 4, 9 en 10 zijn na deze verandering overbodig.

Toelichting:

Ontwikkelingen in het LOG van melkveehouderij naar intensieve veeteelt worden ondersteund en B&W krijgt hier de wijzigingsbevoegdheid. Echter in de verwevingsgebieden dient een afweging gemaakt te worden tussen landbouw en de andere functies, waarbij de gemeenteraad  het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan moet blijven behouden om de integrale afweging te kunnen maken. Ook in het MER-advies wordt voorgesteld deze wijzigingsbevoegdheid, voor die agrarische gebieden in het buitengebied waar niet alleen de landbouw richtinggevend is, bij de raad te behouden.

 


Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld