Amendement: Splitsen agrarische bouwvakken

Amendement: Splitsen agrarische bouwvakken

Agendapunt V-5

Voorstel nr.: 13-26

Onderwerp:  Bestemmingsplan Buitengebied 2013

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 28 mei 2013

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

in de Regels pag. 34 Wijzigingsbevoegdheid Burgemeester en Wethouders onder 3.7 lid 13 (over de mogelijkheid van het splitsen van één agrarisch bouwvlak in twee bouwvlakken) (in het ontwerp bestemmingsplan komt artikel 3.7 lid 13 nog niet voor omdat dit lid voortkomt uit de Staat van wijzigingen d.d. 21 mei 2013),

lid 13 te verwijderen

 

Toelichting:

Er wordt voorspeld dat in de komende jaren een groot aantal agrarische bedrijven zal ophouden en deze locaties zijn ruimtelijk beter gespreid dan bij splitsing van een bedrijf. Hergebruik van agrarische locaties verdient de voorkeur. Bovendien is dit hergebruik in lijn met het beleid voor niet-agrarische bedrijven: indien het (tweede) bedrijf de broedkamer-functie voorbij is, moet elders een locatie gevonden worden.

Ondertekening en naam:

Pro’98

A. Barendregt

H. Brul