Bestemmingsplan Buitengebied

Bestemmingsplan Buitengebied

Ons buitengebied heeft een groot oppervlak met vele betrokkenen en een nieuw bestemmingsplan geeft dus veel activiteiten. De ambtenaren hebben hier vele jaren hard aan gewerkt. Gelukkig hebben we te maken met een conserverend plan, waarbij geen nieuwe ontwikkelingen of veranderingen worden ingebracht, zodat er vrij eenvoudig een nieuw plan kan komen.

Beschouwen we dit plan tov het plan van 12 jaar geleden dan is de regelgeving voor de functies gigantisch toegenomen is. Het plan uit 2000 had 66 pagina’s nodig om de regels te beschrijven, het huidige plan heeft hiervoor 120 pagina’s nodig. Dit heeft deels te maken met de functieveranderingen, maar voor het andere deel met de uitvoerige wijzigingsbevoegdheden die aan het college gegeven wordt. In feite heeft de raad de komende tien jaar niets meer te zeggen, want het college kan alles met de wijzigingen afhandelen. Het is voor ons de vraag of we niet te veel doorschieten in de regels, de sloopmeters en de delegering van bevoegdheden.

Daarnaast willen we een kanttekening plaatsen bij de afwegingen binnen dit plan. De laatste jaren heeft LTO maandelijks om de tafel gezeten bij de totstandkoming van dit plan. Niet fout, maar dan moet je ook met andere partijen overleggen en dat is niet zo. Als we lezen hoe omgegaan wordt met de argumenten uit de zienswijze van de Gelderse Milieufederatie, dan is duidelijk dat het een landbouw-bestemmingsplan is. Een andere visie kan niet meegenomen worden maar het buitengebied heeft wel meer functies.

De overheid heeft namelijk als taak de verschillende belangen in het buitengebied op elkaar af te stemmen. Landbouw moet zich kunnen ontwikkelen in het landbouw-ontwikkelingsgebied. Maar in andere zones dient een evenwicht tussen landbouw, landschap, wonen, recreatie, natuur en niet-agrarische bedrijvigheid aanwezig te zijn. Wij missen deze nuances in het voorstel Bestemmingsplan. Grote delen ten westen van de A30 en ten noorden van de A1 zijn geen gebied met 100% landbouw en de andere belangen dienen mede afgewogen te worden. Hier wil Pro98 dat we als raad afwegen of een melkveehouderij omgezet kan worden naar intensieve veeteelt, hier willen we bezien of agrarische ontwikkeling wel de prioriteit heeft tov andere belangen. Misschien dat wonen, landschap en recreatie wel belangrijker zijn voor de toekomst in deze zones. Het delegeren van alle beslissingen naar het college gaat ons te ver voor deze gebieden, hiervoor hebben we een amendement.

Vervolgens, het weghalen van kleine landschapselementen uit het bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is conserverend, maar voor kleine landschapselementen zijn we opruimend bezig. De memo van 8 mei gaf precies aan waar de schoen knelt: er worden vele stukjes weggehaald, en groen wordt omgezet in landbouwgrond. OP het laatste moment worden nog 11 stukjes gered, maar tientallen verdwijnen. Volgens ons kan dat niet in een conserverend plan. Het zal kloppen dat er bepaalde percelen van bebost omgezet zijn in landbouwgrond, maar dit is illegaal. Planologie zegt niets over het onderhoud maar legt een functie vast. De uitspraak dat dit niet te handhaven is, kan direct weerlegd worden. Het is niet toegestaan dit groen te kappen, maar het is ook niet toegestaan om de bodem te verstoren. Iedere ploeg die deze grond beroerd is een overtreding die gehandhaafd kan worden.

Twee weken geleden hebben we de nieuwe projecten voor het Ontwikkelingsfonds Platteland gekregen. Er is geld beschikbaar voor herstel en ontwikkeling van laan-beplanting, voor erfbeplanting en landschapselementen en voor ecologische ontsnipperings-maatregelen. Kortom: de financiën om alle aangetaste stukjes landschap te herstellen wordt door ditzelfde gemeentebestuur ter beschikking gesteld. We hebben een amendement om de functie van de stukjes groen te behouden, zodat ze eventueel hersteld kunnen worden.

Over de zienswijzen hebben we als raad, samen met ambtenaren en wethouder, veel discussie gehad. De meeste gevallen zijn nu duidelijk, de terechte bezwaren zijn uitgefilterd. Voor de locatiegebonden gedoogsituaties gaan we het later hebben. Slechts een enkel geval blijft hangen. Voor ons is dat de zienswijze 135 aan de Lage Boeschoterweg. Deze zienswijze wil een bestaand recreatieverblijf voor prive doeleinden gebruiken. Omdat er andere legale bouwsels zijn, lijkt ons een compromis mogelijk. Vandaar de oproep via een motie om deze zaak nogmaals te bekijken.

Ten slotte – het splitsen van agrarische bouwvlakken is geen duurzame oplossing voor de ontwikkeling in het agrarisch gebied. Indien 50% van de agrarische bedrijven de komende jaren ophoudt te bestaan, dan is het logisch om nieuwe bedrijven op locaties van de ophoudende bedrijven te laten starten. Hetzelfde principe dient te gelden als voor de niet-agrarische activiteiten in het buitengebied: indien het een serieus bedrijf wordt, moet je op een nieuwe plek starten, in dit geval op een boerderij waarvan huidige eigenaar ophoudt met boeren. Ook hierbij hebben we een amendement.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld