Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012

Voorzitter,

Laat ik eens beginnen met een compliment te maken aan de wethouder financiën. Dat doe ik niet zo vaak en eigenlijk verdient hij dat wel een keer. Er is in de afgelopen jaren veel gebeurd op het terrein van planning & control. Er heeft een professionaliseringsslag plaats gevonden en daar heeft deze wethouder duidelijk een goede rol in gehad. Het is niet voor niets dat de accountant Barneveld een voorbeeldgemeente noemt. Dus bij deze, voorzitter, van de oppositie.

Dat laat onverlet dat wij ons wel zorgen maken. Al vorig jaar deden wij tijdens de begrotingsbehandeling voor 2013 melding van het feit dat Barneveld de hoogste schuldenlast per inwoner heeft. En dat geeft toch te denken. Graag hoor ik van het college hoe hier naar gekeken moet worden en wat het college doet om die schuldenlast terug te brengen.

Nu het raadsvoorstel:

De fractie van Pro’98 wil samen met Christen Unie en Burger Initiatief een voorstel doen om beslispunt 3 te wijzigen. We willen namelijk het bedrag van 2,6 miljoen gelijkelijk verdelen over de reserve infrastructurele werken en een nieuwe in te stellen bestemmingsreserve “sociaal domein”.

Verder doen we het voorstel om deze lijn (de fifty-fifty verdeling) voortaan toe te passen als het weerstandsvermogen boven 2,0 uit komt.

De komende jaren zal onze gemeentelijke focus voor een groot deel komen te liggen op de drie grote decentralisaties (jeugdzorg, AWBZ en Participatie). Het is nu nog onvoldoende duidelijk wat de financiële gevolgen zullen zijn van die drie transities. Het lijkt ons verstandig om een buffer te vormen waarmee we mogelijke tegenvallers kunnen opvangen.

In de begroting 2013 zijn weliswaar al bedragen opgenomen voor de drie decentralisaties. Echter in de vandaag nog vast te stellen Kadernota 2014-2017 staat op pagina 4 onder C) bij de Uitgangspunten prognose meerjarenbegroting 2014 -2017 (financiële kader) letterlijk citaat:

“De (financiële) gevolgen van de decentralisaties alsook de effecten van het onlangs gesloten sociaal akkoord zijn nog niet nader bekend en daarom niet verwerkt in deze Kadernota.”

Voorzitter, Pro’98 neemt liever het zekere voor het onzekere.

Voor ons weegt op dit moment ook zwaar dat nu bijna 4,3 miljoen voor infrastructuur in zijn algemeenheid is gespaard. Als raad hebben we ooit gezegd (Pro’98 ook) te moeten sparen voor de toekomst. Maar als we vanavond de 2,6 miljoen euro volledig toevoegen aan de reserve infrastructuur dan zou dit gespaarde bedrag nog hoger uitkomen dan de bestaande reserve voor de rondweg Voorthuizen.

Pro’98 kiest voor meer balans tussen enerzijds de harde sector en anderzijds de zachte sector.