Motie: Flexibelere bestemmingsplannen

Motie: Flexibelere bestemmingsplannen

MOTIE

Agendapunt: VI-3

Onderwerp: Ontwerp-Kadernota 2014-2017

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 12 juni 2013

Constaterende dat het College in het kader van faseren en doseren van de woningbouw bestemmingsplannen flexibeler en globaler wil maken;

Overwegende dat de zeggenschap van de raad over het ruimtelijk beleid met name tot uitdrukking komt in het vaststellen van bestemmingsplannen;

Verzoekt het college voorafgaand aan het opstellen van flexibeler en globaler bestemmingsplannen de raad een kaderstellend raadsvoorstel aan te bieden;

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Pro’98

M. Rosbergen

H. BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld