Motie: Grip op energie

Motie: Grip op energie

MOTIE

Agendapunt: VI-3

Onderwerp: Ontwerp-Kadernota 2014-2017

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 12 juni 2013

Overwegende dat:

  • ‘Duurzaamheid’ als integrerend onderdeel wordt toegevoegd aan de hoofdlijnen van beleid
  • ‘Duurzaamheid’ concreet vorm krijgt in de maatregelen die zijn opgenomen in de nota ‘Grip op energie’, welke nota wordt verwerkt in het nieuwe milieubeleidsplan
  • Gunstige voorwaarden noodzakelijk zijn om het hoge ambitieniveau van de nota waar te maken

Verzoekt het college de terugverdientijd van maatregelen in de nota Grip op energie te verruimen van 5 naar 7 jaar

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Pro’98   Christen Unie

M. Rosbergen  H. Schuring

H. Brul   H.K. Buitenhuis