Motie: Nieuwe Verordening winkeltijden gemeente Barneveld

Motie: Nieuwe Verordening winkeltijden gemeente Barneveld

MOTIE

Agendapunt VII-16

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 juli 2013.

Onderwerp: Nieuwe Verordening winkeltijden gemeente Barneveld

Constaterende dat:

  • De Winkeltijdenwet is gewijzigd;
  • De gemeenteraad op grond van de gewijzigde wet bevoegd is bij verordening te bepalen óf en wanneer winkels op zondag geopend mogen zijn

Overwegende dat:

  • de twee initiatiefnemers van de gewijzigde Winkeltijdenwet, Verhoeven en Van Tongeren, in een brief van 29 oktober 2012 aan de Tweede Kamer benadrukken dat een zorgvuldige belangenafweging integraal onderdeel dient te zijn van een besluit over het aantal koopzondagen in een gemeente. In hun brief verwijzen zij naar artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht.
  • De VNG in de ledenbrief van 19 juni 2013 Modelverordening Winkeltijden 2013 ook spreekt van een zorgvuldige belangenafweging.

Belangen die de gemeenteraad zou moeten afwegen zijn:

mede begrepen het belang van winkeliers met weinig of geen personeel en van  winkelpersoneel;

  • De vast te stellen Verordening Winkeltijden gemeente Barneveld op geen enkele wijze invulling geeft aan die integrale belangenafweging.

Draagt het college op met een raadsvoorstel te komen hoe op een interactieve wijze, met alle betrokkenen, de belangen in kaart gebracht kunnen worden.

En gaat over tot de orde van de dag

Namens PRO’98,

M. Rosbergen

F.J. van der Lubbe

 – verworpen –


Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld