Begroting 2014

Begroting 2014

Voorzitter,

Het komende jaar zal in het teken staan van de transities in het sociaal domein. Dat veranderingen ook weer voortdurend aan verandering onderhevig zijn, bleek afgelopen week toen staatssecretaris van Rijn aankondigde dat hij de persoonlijke verzorging en het daarbij behorende budget niet onder wil brengen bij de gemeentes, maar bij de zorgverzekeraars.

Hij wil daarmee persoonlijke verzorging en verpleging bij één partij onder brengen.
Slechts een klein deel van de mensen die persoonlijke verzorging nodig hebben, namelijk diegenen die geen verpleging, maar wel begeleiding nodig hebben, komt onder de WMO van de gemeente te vallen.

Pro’98 kan de redenering van de staatssecretaris wel volgen en erkent dat dit voornemen in het belang is van de mensen die verpleging en verzorging nodig hebben. Zij willen natuurlijk het liefst zo min mogelijk verschillende zorgverleners in hun huis en met name aan hun lijf. En dat begrijpen wij.

Voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten was de aankondiging van de staatssecretaris reden om het overleg met het kabinet op te schorten en een extra ledencongres op 29 november a.s. te organiseren.

Voorzitter, Pro’98 is benieuwd wat het college tijdens dat congres namens de gemeente Barneveld gaat inbrengen.

Gaat u wel of niet akkoord met deze beperkte decentralisatie van de zorg en de daaraan gekoppelde bezuinigingstaakstelling?
Of gaat u proberen deze tegenvaller als kans op te pakken?

Want feit is dat het besluit van het kabinet tot gevolg heeft dat er straks nog altijd twee verschillende partijen verantwoordelijk zijn voor enerzijds de combinatie “verpleging en verzorging”, namelijk de zorgverzekeraars, en anderzijds voor de combinatie “verzorging en begeleiding”, de gemeentes.

Zou het niet veel efficiënter zijn om het totale pakket “begeleiding, verzorging en verpleging thuis” onder te brengen bij een partij? En zou dat niet logischerwijs bij de gemeentes moeten zijn? Juist omdat de gemeente dichtbij is?

En als er sprake is van een voldongen feit hoe stelt u zich dan namens Barneveld op? Gaat u dan zondermeer akkoord met alleen het onderdeel begeleiding en verzorging? Of gaat u voorwaarden stellen en welke zijn dat dan? Want is de bezuinigingstaakstelling nog wel haalbaar en hoe wordt vorm gegeven aan die intensievere samenwerking met de zorgverzekeraars? En hoe moet worden omgegaan met alle voorbereidingskosten die gemeenten al hebben gemaakt?

Graag hoor ik een reactie van het college, maar ook van de partijen in de raad.

Voorzitter, dan nu de programmabegroting.

Deze begroting is een actualisering van de Kadernota en een update van de jaarschijf 2014. Een goede vertaling van wat eerder afgesproken is.

Maar dat laat onverlet dat de fractie van Pro’98 op een vijftal punten in deze begroting de aandacht wil vestigen.

Ten eerste:
In de aanbiedingsbrief bij deze begroting staat dat u er naar streeft om de drie decentralisaties budgettair neutraal uit te voeren. Dat lijkt ons een goed streven.

Echter in het meerjarenperspectief neemt u 7 ton structureel op. Dit doet u om de veranderingen geleidelijk in te voeren en de eerste klappen op te kunnen vangen.

Op zich vinden we het correct dat u geld reserveert om een geleidelijke overgang mogelijk te maken. Maar liever zien we dat u daar de reserve sociaal domein voor inzet.

Structureel geld begroten geeft volgens ons een volstrekt verkeerd signaal naar Den Haag en is ook niet in lijn met het uitgangspunt “budgettair neutraal” uitvoeren.

Gezien de hoogte van het weerstandsvermogen verwachten wij dat we de reserve sociaal domein zodanig kunnen vullen dat deze reserve voldoende gevoed zal zijn om als buffer te dienen voor een geleidelijke overgang.

Wij komen op dit punt overigens nu niet met een amendement omdat u pas vanaf 2015 deze bedragen structureel begroot, maar dit is wel de basis voor een voorstel dat wij volgend jaar bij de jaarrekening 2013 en de kadernota 2015 gaan doen.

Ten tweede;
Steeds vaker worden wij als raadsleden benaderd door mensen waarbij het water echt aan de lippen staat. Hun bedrijf is failliet, hun huis is onverkoopbaar en de schulden stapelen zich op.

In een antwoord aan de SGP over de extra gelden voor armoedebestrijding uit Den Haag geeft u aan te bezien wat de gemeente voor deze doelgroep kan doen.

In de maandrapportage lezen we ook dat er meer schuldhulpverleningstrajecten worden gestart en er meer mensen in de bijstand komen.

Al met al genoeg reden om extra in te zetten op het gemeentelijk vangnet. Het verbaast ons dan ook zeer dat we daar in deze begroting geen speerpunten voor opgenomen zien.

We verzoeken het college om op korte termijn, uiterlijk januari, met een bespreeknotitie te komen hoe in een breder kader, dan alleen het centraal stellen van werk, om te gaan met de toenemende armoede en schuldproblematiek. Wellicht kunt u in die notitie ook de rol van Hulp aan Elkaar mee nemen. Wij vragen hier om een toezegging van de wethouder.

Ten derde:
In 2010 kreeg de bibliotheek een taakstelling van 30% korting op hun budget. Omdat op de gemeentelijke bijdrage aan de bibliotheek al jaren geen inflatiecorrectie is toegepast, is er nu eigenlijk sprake van een korting van 40%.

Wij vragen ons af of die enorme korting nog wel redelijk is en of de consequenties van die korting nog wel aanvaardbaar zijn. Ik verzoek de wethouder om hierover in overleg te treden met het bestuur van de bibliotheek en de raad vervolgens te informeren over zijn bevindingen. Graag op dit punt een toezegging.

Ten vierde:
In 2014 wilt u een toekomstvisie voor het Transferium Barneveld-Noord opstellen waarin de haalbaarheid wordt bezien van uitbreiding van het huidig transferium. Dit onderzoek moet 30.000 euro gaan kosten.

Voorzitter, Pro’98 wil op dit punt een pas op de plaats maken. Het lijkt ons verstandig te wachten totdat BCA vertrokken is naar hun nieuwe locatie om vervolgens op basis van tellingen te constateren of er wel of niet voldoende parkeergelegenheid is. Kortom u hoeft wat ons betreft niet al in 2014 een visie op te stellen.

Ten vijfde:
De hoge schuldenlast baart ons grote zorgen. Met name de rentegevoeligheid is vanwege die schuldpositie relatief groot (p. 47). Het college verwacht het eerste kwartaal met een notitie te komen waarin ondermeer de mogelijkheden om de schuldpositie van de gemeente te verlagen wordt opgenomen.

In deze begroting stelt u echter dat een stijging van het renteniveau mogelijk te verwachten is in de tweede helft van 2014. Het lijkt ons verstandig om zo snel mogelijk met een notitie naar de raad te komen, en wel uiterlijk januari 2014. Dit om te voorkomen dat er in een periode vlak na de verkiezingen nog maatregelen genomen moeten worden genomen, dan wel inzichtelijk moeten worden gemaakt. Ik verwacht van u ook een toezegging op dit punt.

Voorzitter, tot zover.

– Monique RosbergenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld