Monique Rosbergen: ‘Maak jij het verschil’

Monique

Monique Rosbergen: ‘Maak jij het verschil’

MoniqueVoor Pro’98 ligt de prioriteit voor de komende vier jaren bij onze uitgangspunten, namelijk Sociaal, Groen en Gelijkwaardig. De sprekers van vanavond zijn ook op deze thema’s ingegaan.

Sociaal, omdat we vinden dat een gemeente moet blijven investeren in de kracht van burgers; we streven naar een gemeente die dichtbij de mensen staat.

Groen, omdat we vinden dat je zorgvuldig om moet gaan met de ruimte. Voor ons houdt de Randstad bij Amersfoort op. En Gelijkwaardig omdat we vinden dat je in Barneveld moet kunnen zijn wie je bent.

Pro’98 streeft naar een gemeente die ‘dichtbij’ is.

Er zijn politieke partijen die alles van de markt af willen laten hangen. En in het tegenovergestelde politieke spectrum vind je partijen die vinden dat de overheid alles moet regelen. Daarnaast zijn er partijen die wonderen verwachten van het maatschappelijk middenveld. En dan heb je natuurlijk nog de populisten, die je maar zelden op een eigen mening kunt betrappen.

Pro’98 gaat er van uit dat er naast een sterke (lokale) markt ook een krachtige gemeentelijke overheid hoort te staan. Een gemeente die zowel met ondernemers als inwoners samen werkt. Die luistert, inventariseert, faciliteert en ondersteunt. Een overheid die als een modern manager er voor zorgt dat mensen het beste uit zich zelf kunnen halen. Die niet op de plek van de ondernemer noch op de plek van de inwoner gaat zitten. Deze grondhouding geeft mensen de ruimte om onderling en creatief zaken aan te pakken. Dat betekent overigens nog steeds dat de ene mens voortdurend een steuntje in de rug nodig heeft en de ander alleen af en toe een zetje.

Pro’98 streeft naar een gemeente die dichtbij is en die ‘dichtbij’ als uitgangspunt heeft.

 • Dichtbij door makkelijk bereikbaar te zijn, zowel fysiek als via social media
 • Dichtbij als het gaat om zorg voor het kind, het liefst in het eigen gezin
 • Dichtbij als het gaat om onderwijs
 • Dichtbij door mensen dichtbij de zorgvrager te betrekken bij de zorg
 • Dichtbij door te stimuleren dat zorginstellingen zo veel mogelijk bij elkaar in de buurt gaan zitten. Dat bevordert samenwerking en is laagdrempelig.
 • Dichtbij in de wijk door middel van een wijkgerichte aanpak.
 • Dichtbij door de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven te stimuleren
 • Dichtbij door mensen die aan de kant staan actief aan het werk te helpen
 • Dichtbij door ook de vraag te blijven stellen of dat wat je als gemeentelijke overheid doet rechtvaardig is
 • Dichtbij door ook bereid te zijn te durven veranderen
 • Dichtbij door niet te denken de wijsheid in pacht te hebben.
 • En dichtbij omdat je in Barneveld moet kunnen zijn wie je bent.

Gelijkwaardigheid is een belangrijke pijler voor Pro’98. 

De gemeente mag geen onderscheid tussen mensen maken. Iedereen heeft gelijke rechten en plichten. Of je nu man of vrouw, arm of rijk, autochtoon of allochtoon, homo of hetero, religieus of seculier bent: iedereen moet gelijke kansen krijgen. De ene mens is niet van meer waarde dan de andere. Een ieder moet in vrijheid, binnen de kaders van de wet, zijn of haar leven in kunnen richten.

We vinden dat er meer aandacht op onze scholen moet komen voor homoseksualiteit. Veel jongeren durven niet uit de kast te komen, bang om gepest of door anderen afgewezen te worden. Wij denken dat goede informatieverstrekking leidt tot acceptatie en begrip.

We streven naar evenwicht in onze samenleving; één waar we elkaar de ruimte geven.

Pro’98 vindt dat de mogelijkheden voor sport, recreatie en ontspanning op zondag niet verder beperkt mogen worden. Wij pleiten juist voor uitbreiding van de mogelijkheden. Op dit punt moet er ook echt wat veranderen in de cultuur op het gemeentehuis. Officieel bestaat er geen gemeentelijk beleid over de zondag. Maar toch worden er vanuit het gemeentehuis beperkingen opgelegd. Zo kun je op het formulier waarbij je een vergunning voor een evenement aanvraagt, niet invullen dat je dit evenement op zondag wilt organiseren. En op een uiteindelijke vergunning staat zelfs een verbod om het evenement op zondag plaats te laten vinden.

Heel veel Barnevelders leven dan ook met het idee dat het eenvoudigweg niet mag in Barneveld. Maar dat is niet zo. Want een verbod is in een groot aantal gevallen strijdig met de Zondagswet. Wat Pro’98 betreft moet er duidelijk beleid komen over de zondag. Wat mag wel en wat mag niet.

Pro’98 vindt dat winkels geopend moeten zijn op die momenten dat klanten en winkeliers daar behoefte aan hebben, ook op zondag.

We vinden dat Voorthuizen een goed nieuw dorpshuis verdiend in combinatie met een bibliotheek.

Pro’98 wil de komende periode geen bezuinigingen meer op onze culturele voorzieningen, zoals het theater, de muziekschool, de bibliotheek en het museum. Zij hebben de afgelopen 4 jaar genoeg voor de kiezen gekregen. Het wordt nu tijd dat ze zich weer kunnen richten op de toekomst. Wij vinden dat de gemeentelijke bijdragen voor deze culturele voorzieningen weer met de inflatiecorrectie moeten worden aangepast.

Cultuur is belangrijk als sociaal bindmiddel en bovendien goed voor de lokale economie. Cultuur, of het gebrek er aan, heeft invloed op het vestigingsklimaat voor bedrijven, werkgelegenheid, toerisme en het woonklimaat. Cultuur zorgt voor sociale cohesie, betere educatie, toerisme, innovatie en creativiteit.

Verder zult u in het verkiezingsprogramma veel groene en duurzame voorstellen vinden. Want een gemeente die dichtbij is betekent ook dat we als samenleving een plicht hebben naar onze kinderen. Zij moeten ook in een mooi, groen en duurzaam Barneveld kunnen wonen. Pro’98 streeft naar een klimaatneutrale gemeente. Zo vindt u in ons verkiezingsprogramma een voorstel om in samenwerking met het bedrijfsleven te komen tot een gemeentelijk energiebedrijf. Stel je zou alle daken van Harselaar van zonnepanelen voorzien en alle gemeentelijke gebouwen, inclusief de schoolgebouwen, dan kan Barneveld volledig zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie. Dat komt iedere Barnevelder ook nog eens in de portemonnee ten goede.

Al deze wensen maken dat we zorgvuldig om moeten gaan met de beschikbare middelen. Daarom vinden we dat we pas op de plaats moeten maken met het investeren in grote projecten. Behalve die voor duurzaamheid, onderwijs en leefbaarheid. Want dat zijn investeringen in de toekomst. Zo blijven wij ons nog steeds inzetten om een school voor openbaar voortgezet onderwijs te realiseren. Dat is vanuit een oppositionele rol overigens best lastig.

Pro’98 wil rechtvaardig omgaan met het verstrekken van subsidie. Pro’98 wil een gemeentelijke Balkenende norm invoeren voor door de gemeente gesubsidieerde instellingen. Bestuurders mogen niet meer verdienen dan 130% van het salaris van de burgemeester. Komen ze daar overheen, dan wordt het meerdere gekort op hun subsidie. Dat vinden wij eerlijk.

De komende raadsperiode wordt het tijd voor het verschil. Dat gaan we de kiezer ook vragen. Dat zal ons credo zijn:

Maak jij het verschil?

Het wordt tijd voor een plek voor Pro’98 in de nieuw te vormen coalitie. Een coalitie waarbij mensen centraal staan en niet beton, steen en staal.

Want Pro’98 wil dichtbij zijn.

Bij Pro’98 kun je zijn wie je bent.

Pro’98 durft, kan en wil de verantwoordelijkheid op zich nemen voor een groen, sociaal en gelijkwaardig Barneveld.  Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld