Zelf, samen, ballonmuseum

Zelf, samen, ballonmuseum

Het gebeurt me niet dagelijks dat het college conclusies uit mijn bijdrage al overneemt, voordat ik deze heb uitgesproken. Een voorstel dat eigenlijk, zo blijkt vanavond… de raad niet had mogen halen.

Op uw verzoek wil ik graag nog enkele punten maken die u kunt meenemen in het ‘verbeterproces’.

1. Een door mij gestelde vraag over verkoop van commerciële tickets tijdens de commissievergadering, resulteerde gisteren in een schrijven van Ballonvaartcentrum Van Manen waaruit blijkt dat over dat voornemen ten minste verschillend wordt gedacht in de ballonnen-sector. Pro’98 is van mening dat waar de overheid subsidies verleent, iedere schijn van concurrentievervalsing moet worden vermeden.

2. Om in aanmerking te komen voor een stimuleringssubsidie verwachten we dat de stichting binnen een jaar komt met een verbeterd plan, waarin zij eerst zelf een aanzienlijk deel van de fondsen weet te verwerven en een breed draagvlak creëert voor het initiatief in de samenleving, om vervolgens opnieuw het verzoek tot een bijdrage, liefst van kleinere omvang, aan deze raad voor te leggen, maar dan ondersteund door een volledig uitgewerkt financieringsvoorstel en een onderbouwde exploitatiebegroting.

3. Pro’98 is van mening dat de vermindering van de huur voor de eerste twee jaren, gemeten vanaf de opening, tot nul euro, feitelijk ook als subsidieverlening moet worden bestempeld. Wij vinden dan ook dat dit als beslispunt op had moeten worden genomen in het eerste raadsvoorstel. Wij vragen u dit nu alsnog te doen.

4. Voorzitter, afsluitend, Pro’98 vindt het ballonmuseum een prachtig initiatief, maar vindt het, in het kader van zelf, samen, ballonmuseum, nu zeker niet het moment om dit bedrag zomaar beschikbaar te stellen. Wij zijn blij dat u dit inzicht zo plots voor de vergadering, met ons deelt.

Voorzitter,

De motie hebben wij op verzoek aangepast door de laatste zin, “…te realiseren door crowfunding en sponsoring” te schrappen. Het is niet aan ons om te bepalen hoe de gelden worden verkregen.

Arjen Korevaar