Bestrijding mensenhandel

Bestrijding mensenhandel

Geacht College,

Graag wil de fractie van Pro’98 vragen stellen in het kader van artikel 37 van de organisatieverordening naar aanleiding van het interview met Luuk Esser, jurist-onderzoeker voor de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, in de Barneveldse Krant van zaterdag 8 maart 2014.

Vanuit een woning in Voorthuizen werd in 2013 illegaal prostitutie bedreven. Drie verdachten zijn afgelopen jaar veroordeeld voor het uitbuiten van een minderjarige Roemeense vrouw. Esser concludeert dat ontbreken van prostitutie- en mensenhandelbeleid toezicht en handhaving bemoeilijken. Daarbij bemerkt Esser in zijn algemeenheid een verschuiving van reguliere naar perifere, niet-locatie gebonden prostitutie op.

Buiten prostitutie, vormen ook andere vormen van uitbuiting voor de gemeente Barneveld een risico. ‘De land- en tuinbouw is uit de aard van het werk gevoelig voor mensenhandel’ stelt Esser.

  1. Is de constatering van Esser juist dat prostitutiebeleid in Barneveld ontbreekt? Zo nee, is het huidige beleid, zoals geformuleerd in artikel 90 van de APV, dan onvoldoende gedetailleerd, of gespecificeerd om te kunnen handhaven op niet-vergunde en niet-locatiegebonden prostitutie? Is het op basis van dit artikel mogelijk om te handhaven op signalen van mensenhandel, zoals dwang, minderjarigheid en illegaliteit (t.a.v. vergunning)?
  2. De kernboodschap uit het artikel is dat gemeenten de spil zijn in de aanpak van het ernstige misdrijf mensenhandel. Bent u het eens met de stelling dat de aard en de ernst van het delict mensenhandel vraagt om een positieve verplichting voor de gemeente Barneveld om specifiek mensenhandelbeleid te formuleren?
  3. Bestaat er momenteel beleid binnen de gemeente Barneveld om mensenhandel aan te pakken? Zo ja, met welke (keten)partners (bijv. Openbaar Ministerie, politie, Inspectie SZW, Belastingdienst, Kamer van Koophandel etc.) en andere gemeenten wordt op dit gebied samengewerkt?
  4. Indien het antwoord op vraag drie ontkennend luidt, bent u bereid om stappen te nemen om mensenhandelbeleid op te zetten en op te nemen in de APV? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen om dit misdrijf op gemeentelijk niveau te bestrijden?
  5. Op welke wijze is onze burgemeester momenteel betrokken, als portefeuillehouder openbare orde en veiligheid, bij beleid om mensenhandel te bestrijden en werkt de burgemeester hierin samen met burgemeesters in de regio?
  6. Om mensenhandel te bestrijden is het noodzakelijk om witte vlekken te voorkomen. Deelt u de constatering van de Nationaal Rapporteur dat het ontbreken van beleid ten aanzien van mensenhandel (potentiële) daders aantrekt en daarmee een waterbedeffect veroorzaakt?
  7. Is het College bekend met het onderzoek ‘Mensenhandel. Effectieve aanpak op gemeentelijk niveau’, gepubliceerd door de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen op 12 december 2012?
  8. In het rapport wordt gewezen op het belang dat gemeenten ook beleid formuleren ten aanzien van uitbuiting buiten de seksindustrie. Zijn u signalen van deze vorm van uitbuiting binnen onze gemeentegrenzen bekend?
  9. Deelt u de aanbevelingen die in de rapportage op blz. 157 staan opgenomen?

Met vriendelijke groet,

Arjen Korevaar