Motie: boom Bunckmanplein

Motie: boom Bunckmanplein

Agendapunt IX-13

Voorstel nr. 14-66

Onderwerp: Detailhandelsvisie Voorthuizen

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 30-09-2014

Constaterende dat,

● Het centrum van Voorthuizen een boom aangeboden heeft gekregen door een lokale

ondernemer ter waarde van € 5000;

● Deze boom op een prominente plek in Voorthuizen geplaatst moet worden, t.w. het

Bunckmanplein.

Overwegende dat,

● Het de wens van de gemeente en van de ondernemersvereniging is om extra groen in het

centrum van Voorthuizen te realiseren;

● De ondernemer het bedrag beschikbaar stelt tot 31 december 2014.

Draagt het College van B en W op,

● In overleg met de ondernemersvereniging Voorthuizen een goede plek op het

Bunckmanplein te vinden voor plaatsing van deze boom.

● De boom daadwerkelijk te plaatsen voor het einde van dit jaar.

En gaat over tot de orde van de dag.

Pro’98

A.W. Korevaar

H. BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld