Begroting 2015

kombord barneveld

Begroting 2015

Pro’98 is niet van plan om de algemene beschouwing van afgelopen juni nog eens over te doen. We gaan niet amendementen die het toen niet haalden opnieuw indienen, maar op basis van wat we u toen voorhielden, hebben we wel aantal andere voorstellen.

Ook hebben wij u toegezegd een alternatief uit te werken. Dat alternatief treft u als bijlage aan bij onze wijzigingsvoorstellen. In dit alternatief hebben wij ook budget opgenomen om de bezuinigingen op de maatschappelijke organisaties terug te draaien. Daarvoor zullen wij geen amendement indienen, omdat daar over net besluitvorming heeft plaats gevonden. Maar we willen niet alleen graag consequent zijn, maar we willen ook aantonen dat het financieel in ieder geval niet nodig is om deze bezuinigingen door te voeren. U had niet hoeven snijden in het budget voor deze organisaties. U wilde dat blijkbaar graag.

kombord barneveld

1.De investeringen op economisch terrein:
de twee ton incidenteel voor een locatie-onderzoek naar een railterminal en een ton structureel voor economische zaken. In de begroting is 2 ton opgenomen voor een locatie-onderzoek voor de railterminal. Behalve het beschikbaar stellen van een bedrag in 2013 en 2014 voor het doen van een inventariserend onderzoek heeft de raad nooit kaders gesteld voor een railterminal. Het uiteindelijke rapport Inventarisatie Railterminal Barneveld van januari 2014, opgesteld door B-IC advice is nooit aan de raad aangeboden. Wel zijn raadsleden uitgenodigd voor een presentatie bij Continental. Meer vond het college blijkbaar niet nodig om in de richting van de gemeenteraad te doen.

Het college lijkt wel – als het over de railterminal gaat – op een alsmaar voortdenderende trein. En dus wordt het tijd om af te remmen, een pas op de plaats te maken. Pro’98 wil een deugdelijk raadsvoorstel met goed onderbouwde argumenten voor een railterminal en een duidelijke kaderstelling over de rol van de gemeente. Pas als duidelijk is wat de wensen van de raad zijn, valt er misschien over een locatie-onderzoek te spreken, maar geen moment eerder. Hiervoor dienen we een motie in.

Bij de Kadernota hebben we voorgesteld de kosten voor het locatie-onderzoek te schrappen. Dat voorstel haalde het niet. Ook ons voorstel om de structurele beleidstoevoeging van 100.000 euro voor economische zaken te schrappen, haalde het niet in juni. We hebben het overigens wel in ons alternatief verwerkt. De raad heeft nu een memo en een plan gekregen waarin staat beschreven wat het college met die ton per jaar van plan is te gaan doen. Wat opvalt in het plan is, dat het structurele bedrag van 100.000 euro incidenteel als werkbudget en projectmatig wordt ingezet. Volledig buiten kaderstelling door de raad om. Een leuk bedrag voor het college om naar eigen believen te besteden zonder bemoeienis van de raad.

Dat lijkt ons principieel niet de goede weg. Nog even los van de projecten waarvoor u dit geld wil inzetten. Wij vinden dat een gemeente geen innovatiesubsidies voor het bedrijfsleven moet verstrekken. Daar zijn uitstekende landelijke, provinciale en eventueel regionale regelingen voor. Maar wat we nog erger vinden, sterker nog we vinden het onverteerbaar en onverkoopbaar, is dat u blijkbaar bereid bent subsidie te verstrekken aan “kip en ei” innovatieprojecten, terwijl u tegelijkertijd bezuinigt op het kipfiletje of drumstickje van de Maaltijd aan Huis. Voor de overige in het plan opgenomen projecten staan we op voorhand niet negatief, maar wat is er mis mee om daarvoor met een voorstel naar de raad te komen? We komen hiervoor met een motie.

2. De inflatiecorrectie

Pro’98 vindt dat de toegepaste inflatiecorrectie op de OZB voor het komende begrotingsjaar gebaseerd moet zijn op de daadwerkelijke inflatie zoals die wordt vastgesteld door het CBS: de procentuele stijging van de consumentenprijsindex. Dat vinden we realistisch en rechtvaardig. Concreet betekent ons voorstel: een correctie van 0.9% in 2015 en een correctie van 2% in het meerjarenperspectief. De 0,9% is gebaseerd op de inflatie in de periode van juli 2013 tot juli 2014. Omdat we deze werkwijze als principe willen doorvoeren, hebben we voor de maand juli gekozen, omdat de afdeling financiën die getallen beschikbaar kan hebben als de begroting voor het komende jaar moet worden opgesteld. In het meerjarenperspectief willen we blijven werken met het meerjarig gemiddelde. Dat lijkt ons logisch om een zo reëel mogelijk toekomstbeeld te hebben. Zo valt het niet te verwachten dat de inflatie zo laag zal blijven de komende jaren. We willen het verschil van een ton in 2015 dekken door de 1,8 miljoen euro bezuinigingen gelijkelijk over de begrotingsjaren te verdelen. Dus niet – zoals in dit voorstel – 5 ton in 2015, 6 ton in 2016 en 7 ton in 2017 bezuinigen, maar in alle jaren 6 ton. We dienen op dit punt een amendement in.

3. Breedband in het buitengebied

Vooropgesteld, Pro’98 is zeker niet tegen breedband in het buitengebied, maar met het reserveren van enkel geld komt deze snelle verbinding nog niet dichterbij. Met de huidige snelheid, kan uitrol van de glasvezelpilotin het buitengebied nog gemakkelijk twee jaar duren. Voor realisatie van glasvezel is voldoende deelname, ruim 60%, van essentieel belang. De kosten per huishouden en de haalbaarheid van het project zijn daar direct aan gerelateerd. Uit projecten buiten onze gemeente blijkt dat vooral het mobiliseren van bewoners van het buitengebied een tijdsintensieve bezigheid is waarvoor een grote inspanning van vrijwilligers wordt gevraagd. De resultaten uit de Barneveldse pilot laten echter nog steeds op zich wachten. Terwijl deze juist waardevolle informatie kan leveren over bijvoorbeeld het vraagbundelingstraject . De fractie van Pro’98 vindt het voorbarig om nog voor voltooiing van de eerste pilot, waarin 500 adressen zouden moeten worden aangesloten, structureel te gaan investeren vanaf 2017. Vanwege het trage verloop van het huidige project, gecombineerd met de snelle ontwikkeling op het gebied van breedband internet, zoals 4G, vinden we dat deze investering vooralsnog uit het meerjarenperspectief geschrapt zou moeten worden, in ieder geval totdat de resultaten van de pilot bekend zijn. We zullen hiervoor geen amendement indienen, omdat we dat bij de Kadernota al hebben gedaan. Dat voorstel werd niet door de raad gesteund. U vindt deze aanpassing overigens wel in ons alternatief zoals we dat bij de amendementen hebben gevoegd.

4. Schaffelaartheater

Bij de behandeling van de Kadernota hebben wij gesteld dat het tijd wordt om op een andere wijze aan Barneveld promotie te doen. Zo viel het ons op dat het woord cultuur niet 1 x voorkwam in de Voorjaarsnota. Daar willen wij natuurlijk graag wat aan doen!

In 2011 heeft de raad besloten het Schaffelaartheater voor een periode van 5 jaar 2 ton per jaar te subsidiëren. In 2013 is dat bedrag met 50.000 euro verhoogd. Pro’98 vindt het Schaffelaartheater in Barneveld een groot succes; een centrum van cultuur met een grote meerwaarde voor de Barneveldse samenleving. Wij willen middels een motie het college oproepen om de rol van het theater en het belang voor Barneveld uit te werken in een convenant met het theater. Vervolgens vragen we het college het convenant als raadsvoorstel voor te leggen, zodat de raad kan besluiten om tot een structurele en duurzame subsidierelatie over te gaan.

5. Reserve Sociaal Domein

Vanaf 2015 zijn de drie decentralisaties een feit: de gemeente gaat taken uitvoeren waaraan een budgetkorting is gekoppeld, de zogeheten transitie. In de aanbiedingsbrief van de programmabegroting wordt gesteld: “Dit (WMO) budget is naar de huidige inzichten onvoldoende om in de noodzakelijk ondersteunings-behoefte adequaat te kunnen voorzien.”Gelukkig heeft de raad een reserve Sociaal Domein ingesteld om deze decentralisaties zacht in de samenleving te doen landen. Op dit moment hebben we nog niet uitgewerkt hoe we deze reserve gaan aanwenden. Daarom willen we het college vragen een voorstel uit te werken hoe deze reserve moeten worden ingezet om die zachte landing te bewerkstellingen. We kunnen ons voorstellen dat aan het eind van het eerste kwartaal 2015 wel duidelijk wordt waar extra inzet nodig is. Dat lijkt ons een goed moment voor het college om met een voorstel naar de raad te komen.

6. Welzijn Barneveld

Afgelopen donderdag is een aantal raadsleden bij de presentatie van de plannen van Welzijn Barneveld aanwezig geweest. Uit dit gesprek bleek dat WB 50.000 euro structureel tekort gaat komen vanwege verhoging van de salariskosten door cao-verplichtingen en voor training en advies. Pro’98 vindt dat we de mensen en de vrijwilligers van WB op handen moeten dragen. Daarom stellen we u voor om dit bedrag in twee tranches (in 2015 20.000 en additioneel in 2016 30.000 euro) beschikbaar te stellen. Daar hoeft dan geen dekkingsvoorstel voor te worden gedaan, omdat dit amendement gedekt kan worden uit het begrotingsexploitatie-overschot.

Nullijn

Al jaren wordt door de gemeente de nullijn gehanteerd voor gesubsidieerde instellingen. Dit terwijl deze organisaties verplicht zijn om loonsverhogingen opgenomen in de CAO door te betalen. Feitelijk is het hanteren van de nullijn een verkapte bezuiniging van en door de gemeente. Middels een motie willen we het college oproepen om de financiële consequenties in beeld te brengen als de gemeente de CAO-verplichtingen van gesubsidieerde instellingen weer in de subsidie gaat verwerken.

7. Woonlastenfonds

Betaalbaarheid van wonen is een belangrijk uitgangspunt voor onze gemeente. Echter uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat steeds meer huurders door de dalende koopkracht dreigen hun huur niet meer te kunnen betalen. Volgens de WSB wordt de groep huurders waarvoor het steeds moeilijker wordt om aan alle vaste lasten op tijd te voldoen groter en neemt de huurachterstand toe. Daar komt nog bij dat de gemiddelde huurprijs in B. boven het landelijk gemiddelde ligt. Ook de Huurdersvereniging Barneveld vraagt dringend aandacht voor deze ontwikkelingen. De heer Westerneng van het CDA kent vanuit zijn dagelijkse werkpraktijk in Katwijk de mogelijkheden van een Woonlastenfonds. Over dit idee heeft hij onze fractie benaderd. In verschillende steden wordt ook al met zo’n fonds gewerkt. Mensen met een smalle beurs (max. 120% bijstandsniveau) kunnen vanuit dit fonds als aanvulling op de huurtoeslag een extra bijdrage krijgen om zo hun woonlasten beter betaalbaar te maken. Wij vonden dat een prima plan en daarom hebben wij een motie van het CDA mede ondertekend waarin wij het college verzoeken de mogelijkheden, gevolgen en effecten van invoering van een Woonlastenfonds te onderzoeken en de Raad over de uitkomsten hiervan binnen een half jaar te informerenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld