Motie: snelfietsroute

Motie: snelfietsroute

Agendapunt: XI-11

Voorstel: nr. 14-98

Onderwerp: Visie op snelfietsroute

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 16 december 2014

Constaterende dat het plan voorligt een fietsverbinding Veller-Hertenspoor aan te leggen 

Overwegende dat:

– realisatie ten koste gaat van bomen en struiken in een al karig van groen voorziene wijk

– het bedrijventerrein van Vink na realisatie niet meer aan het oog van bewoners en

voorbijgangers onttrokken zal zijn

– draagvlak voor deze fietsverbinding bij bewoners van Hertenspoor en Wildforster ver te

Verzoekt het college:

– alternatieven uit te werken (bijvoorbeeld aan de andere kant van het spoor)

– deze alternatieven samen met het voorliggende plan aan de raad voor te leggen ten einde tot een afgewogen besluit te komen

En gaat over tot de orde van de dag

Hilhardt brul

Aat BarendregtPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld