Resultaten en herwaardering grondposities

columbizpark

Resultaten en herwaardering grondposities

De fractie van Pro’98 vindt dat dit voorstel op deze wijze nooit naar de raad gezonden had mogen worden. In dit raadsvoorstel wordt gegoocheld met boekhoudkundige begrippen en het lijkt haast wel alleen te gaan om een soort boekhoudkundige excercitie.

En dat, voorzitter is juist niet het geval. Het zijn helemaal geen boekhoudkundige trucs. Het gaat hier wel om echt geld! Geld dat nu niet meer aan bijvoorbeeld zorgtaken, jeugdhulp, ondersteuning bij het vinden van werk, onderwijs of infrastructuur kan worden uitgegeven.

De fractie van Pro’98 vindt het voorstel onduidelijk, gebrekkig en op sommige punten zelfs onjuist.

Het valt alleen goed te beoordelen en te begrijpen als je alle oude stukken zoals de kwartaalrapportages, het Purple Blue rapport, de notitie herwaardering processen grondexploitaties en de jaarrekening 2013 nog weer eens goed doorneemt.

Nu kunt u zich afvragen waarom we dit voorstel dan toch rijp voor besluitvorming hebben geacht.

Heel eerlijk, voorzitter, om dit maar gewoon eens in de openbaarheid te kunnen zeggen.

Laat ik beginnen met aan te geven waarom we dit voorstel onduidelijk vinden:

Het is onduidelijk, omdat er sprake is van verhullend en suggestief taalgebruik. Citaat uit dit raadsvoorstel over de getroffen verliesvoorziening:

“Bij de vaststelling van de jaarrekening 2013 is de stand van deze voorziening bepaald op 26 miljoen en nog wat euro .”

Dat hier sprake was van verhullend taalgebruik bleek al tijdens de commissievergadering.

De woordvoerder van de fractie van de SGP, de heer Wijne, die wij overigens zeer hoog achten, ging er van uit dat de voorziening vorig jaar naar beneden was bijgesteld omdat er toen sprake was van een minder groot verwacht verlies dan oorspronkelijk gedacht.

En dat hij dat dacht, begrijp ik volkomen. Dat komt namelijk door de in het voorstel gekozen formulering en valt hem dus niet te verwijten.
Onduidelijkheid in het voorstel leidde tot een onjuiste conclusie door de heer Wijne.

Uit de jaarrekening 2013 blijkt hoe het wel zit:

Eind 2013 steeg deze voorziening naar 31,5 miljoen euro en werd er 5 miljoen euro aan onttrokken vanwege verliezen op de grondexploitatie.

Dáarom werd de voorziening bepaald op 26 miljoen euro en dus niet omdat het te verwachten verlies minder groot was geworden.

Dat zijn feiten en die hadden gewoon in normaal te begrijpen Nederlands in dit voorstel moeten staan.

Nog zo’n voorbeeld:
“De bestaande verliesvoorziening zou kunnen worden afgebouwd.. met € 7,1 miljoen… wanneer géén rekening zou worden gehouden met de extra verliesvoorziening voor het Columbiz Park.”

Dat is ongeveer net zo iets als zeggen, dat je geen schulden hebt….., tenminste…. als je je hypotheek niet meerekent die ver onder water staat.

Het persbericht dat het college deed uitgaan, deed daar nog een schepje bovenop. De titel boven het persbericht over dit onderwerp luidde: “Positieve resultaten zorgen voor lagere verliesvoorziening.”

Maar wat zijn de feiten:

Onze spaarpot,
de verliesvoorziening,
oftewel de opbrengst van de eerder verkochte Nuon-aandelen,
die vorig jaar was geslonken tot 26 miljoen euro omdat we er 5 miljoen euro uit hebben gehaald, en dus als daadwerkelijk verlies hebben genomen,
moet worden aangevuld met bijna 4 miljoen euro om toekomstige verliezen weer op te kunnen vangen.

Voorzitter, de titel (een lagere verliesvoorziening) is dus onjuist en suggestief. Het dekt allesbehalve de lading. Pro’98 vindt dat je op deze manier onze inwoners niet op een correcte wijze voorlicht.

En dan kom ik op de gebrekkige en op sommige punten onjuiste informatie in dit voorstel:

Het meest in het oog springende voorbeeld vindt mijn fractie toch wel dat u blijft volharden in het niet benoemen van een in 2012 getroffen voorziening van 5,7 miljoen euro voor Columbizpark.

U past het raadsvoorstel – op ons verzoek op dit punt – niet aan, maar stuurt alleen een memo naar de raad, waarin u de bedragen noemt, maar de optelsom niet maakt.

En die is toch betrekkelijk eenvoudig:
namelijk 2,85 van Heijlijgers + 2,85 van de gemeente + 14,3 miljoen van de gemeente = een verwacht verlies van 20 miljoen euro!

Mijn fractie wil een toezegging van het college dat dit vanaf nu in alle informatie over het Columbizpark wordt opgenomen. Wellicht is het ook de moeite waard om aan te geven hoe hoog de boekwaarde van het terrein ooit was, namelijk zo’n 14,5 miljoen euro volgens de kwartaalrapportage van december 2007…..

Nog zo’n voorbeeld van gebrekkige en onjuiste informatie:
Bij punt 4 in het raadsvoorstel wordt de indruk gewekt dat Niet In Exploitatie Genomen Gronden alleen afgewaardeerd kunnen worden en er geen verliesvoorzieningen op kunnen worden getroffen.

Als dat waar zou zijn, voorzitter, hoe kan het dan dat we verliesvoorzieningen hebben getroffen op Niet in Exploitatie Genomen Gronden, zoals in dit voorstel op de locatie Edelweis aan de Scherpenzeelseweg?

Wat is nu juist? Heeft u voorzieningen getroffen die volgens de regels niet getroffen mochten worden of is datgene wat u in dit raadsvoorstel stelt niet juist?

En nu zie ik u denken, voorzitter: dit zijn technische vragen die kunt u ook gewoon schriftelijk stellen…

Dat zou hebben gekund, ware het niet dat deze vragen opkomen, omdat hier een gebrekkig en onduidelijk raadsvoorstel ligt. En dat mag en kan een voorstel aan de raad niet zijn!

Ik kan nu nog een heel verhaal houden over de locatie Edelweis en de wijze waarop de wethouder zich er met een kattebelletje vanaf heeft gemaakt in het memo dat we maandag ontvingen, maar dat ga ik niet doen. In het Purple Blue rapport werd melding gemaakt van deze locatie en het was misschien beter geweest om dit terrein al in 2012 af te waarderen. Maar dat is niet gedaan en de vraag is waarom niet?

columbizpark
Want de optelsom van gebrekkige en onduidelijke informatie maakt ons wel wantrouwig. Is hier sprake van salamitactiek?

Gaat de raad de komende jaren voortdurend geconfronteerd worden met dergelijke verrassingen door afwaarderingen van Niet In Exploitatie Genomen Gronden?

Volgens de jaarrekening 2013 is de boekwaarde van de NIEGG 58,5 miljoen euro, waarvan bijna 28 miljoen euro voor Barneveld Noord. Ieder jaar komt er als gevolg van de veel te ruime rentetoerekening nog een paar miljoen extra bij.

We treffen echter voor de NIEGG een voorziening van slechts 5,5 miljoen euro.
Is dat wel wijs? En is “het slechte nieuws” inderdaad “minder slecht” zoals de heer Van den Born dat in de commissie stelde.

Of wordt er alleen tijd gekocht en worden toekomstige colleges en gemeenteraden straks geconfronteerd met afwaarderingen en verliesnemingen terwijl de spaarpot Nuon-aandelen dan al lang op is?

Is hier sprake van een tijdbom?

Doet u er niet verstandiger aan om de rekenrente – zeker op de NIEGG – veel sneller naar beneden te brengen dan u in uw akkoord met elkaar al hebt afgesproken?

Wij verzoeken het college de volgende informatie voor ons in kaart te brengen en hierover met een inzichtelijk en helder memo te komen, dat samen met de jaarrekening 2014 aan de raad wordt aangeboden:

1) Een beeld van de gevolgen als we de rentetoerekening met ingang van 1 januari 2016 naar een realistisch percentage zouden brengen. Mogelijk is dat de in het coalitie-akkoord opgenomen 3,5% per 1 januari 2019.
2) Een onderscheid in dit overzicht te maken tussen IEGG en NIEGG.
3) Meer inzicht te verstrekken in de boekwaarde van de NIEGG.
Zeker die van de bijna 28 miljoen euro voor Barneveld-Noord.
Wat ons betreft moet in het memo de vraag beantwoord worden of deze boekwaarde reëel is. Het liefst in relatie met een potentiële marktwaarde, een realistisch verwacht jaar van in exploitatiename en een verwachte einddatum.

We begrijpen dat vooral dit laatste punt lastig is, omdat er nog geen grexen voor op te stellen zijn. Maar we willen desalniettemin het college vragen ons te overtuigen dat we de komende jaren niet weer met dergelijke onverwachte afwaarderingen te maken gaan krijgen. Wij verwachten een toezegging van de wethouder.

Verder verzoekt mijn fractie het college om in het vervolg niet meer op deze wijze met voorstellen naar de raad te komen.

Een raadslid heeft behoefte aan een helder en duidelijk raadsvoorstel, waarin opgenomen de historie, eventuele rekenkundige overzichten, gedegen argumenten, duidelijke verklaringen en een goede onderbouwing. Met een stuk zoals vanavond voorligt, stuurt u een raadslid eigenlijk het bos in.

 

Monique RosbergenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld