Bijdrage internationale school

Internationale school

Bijdrage internationale school

In de commissievergadering draaide het gesprek om het grote ‘waarom’ van een bijdrage aan een internationale school. De vestigingsplaats in Arnhem Zuid ligt namelijk niet echt om de hoek. Daarbij, waarom Barneveld wel en andere Gelderse gemeenten niet? Het antwoord van de wethouder economie was feitelijk dat het een compliment is dat we mogen meebetalen en dus als kennisintensief beschouwd worden. Dit is best een naïeve redenatie, omdat het logisch is dat je een aai over je bol krijgt als ze voor je geld komen. Vraag is of Barneveld ook als kennisintensief beschouwd wordt als er uit te delen valt.

Vandaar maar eens verder gekeken in de FoodValley. En daar trof onze fractie een zeer helder raadsvoorstel aan uit Wageningen over dit onderwerp. En daaruit bleek ook het manco, Wageningen is volstrekt duidelijk over haar ambities als City of Life Sciences. De vestiging van een internationale school is in lijn met de beleidsdoelstellingen voor een kennisintensieve sector en een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Internationale school

Pro’98 mist een dergelijke visie en daarbij horend beleid in onze gemeente. In de laatste begroting wordt enkel melding gemaakt van de inzet voor het Poultry Expertise Centrum. Op zich een prachtig initiatief, maar het staat wel op zichzelf. Maar als het om ondernemingsklimaat gaat, komt het college niet verder dan het graven van kabels en het bouwen van terreinen en railterminals. Weinig internationaal, niet kennisintensief. In dit economisch beleid past geen investering voor een internationale school.

Onze fractie is op zich vóór het versterken van het ondernemersklimaat voor kennisgedreven ondernemingen en zouden hier dan ook graag beleid voor zien. We dagen het college uit om met een startnotitie op dit punt te komen.

Als laatste nog een tweetal kritische punt ten aanzien van de financiën.

Ten eerste, Wageningen is een bijdrage gevraagd van slechts 37.000 euro en wij zouden 54.000 euro moeten gaan doen. Wageningen heeft internationale en kennisintensieve ambities, heeft veel meer expats en ligt ook nog eens dichter bij Arnhem. Heeft de wethouder hier niet slecht onderhandeld door in te stemmen met een euro per inwoner? Was een verdeelsleutel naar aantal inwonende expats met kinderen geen handigere geweest?

Ten tweede, de wethouder wil voor deze bijdrage oneigenlijk gebruik maken van de reserve cofinanciering Foodvalley. Deze reserve is bedoeld voor regioprojecten die onderdeel vormen van het Uitvoeringsprogramma van de Foodvalley. Daar valt dit niet onder. Wat onze fractie betreft had de wethouder een voorstel gedaan dit uit het reeds ruime economische budget te financieren.

Ten slotte, Pro’98 vindt het erg ongelukkig dat de wethouder zo laat het voorstel nog wil terugtrekken. Het voelt toch als een leerling die zijn reeds ingediende proefwerk weer bij de leraar terugvraagt.

Kortom voorzitter, voldoende redenen voor Pro’98 om niet in te stemmen met dit voorstel.

André van de BurgwalPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld