Puurveense Molen Kootwijkerbroek

Puurveense Molen Kootwijkerbroek

Het zal algemeen bekend zijn dat de fractie van Pro’98 de Puurveense Molen een warm hart toedraagt, en dat wat ons betreft die molen er ook gewoon zo spoedig mogelijk komt. En als dit raadsvoorstel dáárover ging, kon ik onze bijdrage hier afsluiten.

Maar het raadsvoorstel gaat alleen zijdelings over de Puurveense Molen. De stichting is, misschien wel tot haar eigen verrassing, meewerkend voorwerp in een constructie die, voor zover wij weten, in onze gemeente nog niet eerder gezien is.

Tijdens de commissievergadering werd voortdurend het woord “bouwclaim” gebruikt en dat leidde in ieder geval bij mijn fractie tot verwarring en onduidelijkheid. Een en ander is ons gistermiddag in een gesprek met de wethouder en behandelend ambtenaar nader toegelicht.

Tot dusverre kenden wij alleen het toekennen van bouwclaims in die situaties waar de gemeente juist níét beschikte over grond, en voor de ontwikkeling derden nodig had.

In dit geval echter is er sprake van een reserveringsovereenkomst. Het voorstel gaat over een grondreservering door de gemeente van gemeentelijke grond voor De Bunte. En voor die reservering betaalt De Bunte de gemeente een vergoeding. Het onderwerp van het raadsvoorstel had wat ons betreft dan ook beter “Reserveringsovereenkomst met De Bunte” kunnen heten.

En over die constructie hadden we best een aantal vragen. Wij kunnen ons voorstellen dat we als gemeente proberen risico’s in de grondexploitatie zo veel mogelijk te beperken, maar kan dat wel op deze manier? In het bijzonder daar waar de opbrengst niet aan de gemeentekas ten goede komt, maar wordt besteed aan een, wat ons betreft, goed doel.

En… waar de grond, die de gemeente in de aanbieding heeft, alleen door de contractpartij kan worden ontwikkeld. In hoeverre is hier nog sprake van vrije concurrentie? Kan dit wel volgens de regels en wetten die gelden voor aanbesteden? Die vraag hebben wij gisteren ook bij de wethouder neergelegd.

Voorzitter, transparantie over dit type overeenkomsten is van groot belang. Juist omdat naar verwachting de constructie in de toekomst vaker zal worden toegepast, zou naar onze mening die transparantie, naar partijen, maar ook naar de samenleving, pas optimaal zijn geborgd, wanneer ze extern juridisch zou worden getoetst.

Op dat punt zijn we vanmiddag op onze wenken bediend. We danken de wethouder dat hij op deze korte termijn extern advies heeft kunnen inwinnen, waaruit blijkt dat de overeenkomst in overeenstemming is met de geldende wet-en regelgeving op het gebied van aanbesteden.

Wel doet de advocate in haar advies de aanbeveling de Algemene Verkoopvoorwaarden aan te passen om het risico op een (onbedoelde) aanbestedingsplicht uit te sluiten. Haar advies is de bouwplicht buiten toepassing te verklaren. Mogen wij er er vanuit gaan dat de wethouder op dit punt de Algemene Verkoopvoorwaarden aanpast?

Monique RosbergenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld