Extra grondaankoop Burgt vooralsnog onverstandig

kombord barneveld

Extra grondaankoop Burgt vooralsnog onverstandig

In de laatste commissievergadering Bestuur van 26 mei sprak de fractievoorzitter van de SGP van ,,een warrige discussie over getallen en prognoses” toen we de Aanvullende Overeenkomst inzake de samenwerking met Vink in De Burgt bespraken. Dat heeft mij er toe gebracht om te proberen de meest actuele – ook volgens het college – vaststaande feiten boven water te krijgen.

kombord barneveld

En die vond ik in een collegebesluit van 3 december 2014: de 4e rapportage faseren en doseren woningbouw in de gemeente Barneveld”. Let wel: een besluit van een half jaar geleden!

Als je deze notitie leest, dan kun je eenvoudigweg niet akkoord gaan met het aangaan van deze aanvullende overeenkomst met Vink en de daarin gepresenteerde plannen voor de Burgt II. We vinden het onbegrijpelijk dat het college met dit voorstel komt.

Op basis van deze rapportage komen wij tot de volgende feiten: 

  1. Uit het collegebesluit blijkt dat er in de periode 2014 – 2025 een groei wordt verwacht van 2.574 huishoudens: dat zijn 234 huishoudens per jaar.
  2. Met een bouwtempo van 115 woningen per jaar in De Burgt II wordt dus de helft van de benodigde capaciteit alleen al in Barneveld-Zuid ingevuld. Als er tegelijkertijd ook in Barneveld-Noord wordt gebouwd, dan kan het niet anders dan dat er onvoldoende ruimte voor woningbouw overblijft in onze andere kernen. Ik sprak al eerder over een mogelijk kannibaliserend effect voor andere woongebieden door deze afspraak. Ook leidt deze afspraak tot een disbalans. De nadruk komt teveel op Barneveld-Zuid te liggen.
  3. Op basis van genoemde rapportage zien we dat er in de jaren 2015 – 2017 al 1369 te bouwen woningen gepland staan om te worden opgeleverd. Er lijkt de komende jaren eerder sprake te zijn van overcapaciteit dan een tekort. Het zou ons niet verbazen als – in het kader van faseren en doseren – deze aantallen over meer jaren dan deze drie verspreid zullen moeten worden.
  4. De leningenportefeuille van de gemeente is groot, mede vanwege de grote grondvoorraad. Deze schuldenlast heeft een negatief effect op onze financiële positie. Dat is niet alleen een constatering van Pro’98: wij baseren ons op de constatering van onze gemeentelijke accountant.
  5. De grondpositie brengt ook nog eens meer dan boven gemiddelde risico’s met zich mee.
  6. In de presentatie “Stand van zaken De Burgt” van maart 2013 is opgenomen dat bij ontwikkeling van alle CV-gronden een positief exploitatie resultaat van een half miljoen euro wordt verwacht.

Maar dat geldt niet voor de ontwikkeling van het hele plangebied. Daarvan stelt het college dat het mogelijk moet zijn om een kostenneutrale grondexploitatie te realiseren.

Liever hadden we vanavond de feiten uit de 5e rapportage “faseren en doseren” al gehad, maar dat is niet het geval. Deze rapportage wordt pas in september verwacht.

Daarom doen we een appèl op de raad om ons te baseren op de feiten en alsnog te besluiten vanavond dit voorstel aan te houden totdat we de nieuwste cijfers gezien en besproken hebben.

Maar mocht de raad daar niet toe bereid zijn, hebben we ook een amendement voorbereid waarin wij u voorstellen pas grond aan te kopen in De Burgt II als onze overige grondvoorraden voor nieuw te ontwikkelen woongebieden substantieel gedaald zijn, en daarmee dus ook onze schuldpositie.

Gezien de door het college vastgestelde prognoses kan dat overigens wel eens pas in 2030 of later zijn.

Ook vinden we dat het bouwtempo van 115 woningen per jaar fors naar beneden moet worden bij gesteld om te voorkomen dat deze afspraak woningbouw in andere kernen zou kunnen belemmeren.

Voorzitter, voor alle duidelijkheid, het gaat ons om de volgordelijkheid. Eerst gebieden voor woningbouw ontwikkelen die we al hebben en dan, eventueel als dat nodig mocht blijken, weer gaan aankopen. Verder vinden we dat u moet bouwen naar behoefte en moet oppassen voor onevenwichtigheid in het woningbouwprogramma voor de gehele gemeente.

In de vergadering van de commissie Bestuur constateerde de fractievoorzitter van de SGP dat er het afgelopen jaar meer dan 300 huizen zijn gebouwd, de markt aantrekt en het vertrouwen er is dat het goed zal gaan. Pro’98 stelt zich op het standpunt dat resultaten uit het verleden geen enkele garantie bieden voor de toekomst.

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld