Barneveldse handelsmissie naar Zuid-Korea – vervolg

iksa

Barneveldse handelsmissie naar Zuid-Korea – vervolg

De fractie van Pro’98 stelt opnieuw vragen naar aanleiding van de beantwoording door het College van de eerste set schriftelijke vragen over de voorgenomen Barneveldse handelsmissie naar Zuid-Korea.

Geacht College,

iksaOp basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 37 stel ik u namens de fractie van Pro’98 schriftelijke vervolgvragen naar aanleiding van uw beantwoording van onze eerdere vragen over uw voorgenomen missie aan Iksan (Korea) en het artikel in de Barneveldse Krant van 13 oktober 2015.

Uit uw beantwoording maken wij op dat de begrote kosten voor deze missie zijn voorzien op € 22.000. In het krantenartikel lezen wij dat de gemeente naast uw eigen tickets en verblijfkosten ook die van de voorzitter van LTO Barneveld en van Dutch Poultry Center voor de gemeentelijke rekening neemt.

1) Waarom betaalt de gemeente de kosten van deze belangenbehartigers? Zou het niet logischer zijn dat hun kosten door de eigen achterban worden betaald?

Een kleine rekensom leert ons dat u ongeveer € 8.000,- nodig zult hebben voor de kosten voor tickets en verblijfkosten. Wij gaan dan uit van de kosten van een ticket van € 800 voor een retourvlucht Amsterdam – Seoul en verblijfkosten van € 200,- p.p. per dag. Dit komt dan voor de tickets neer op 5 x € 800,- = € 4.000,- en verblijfkosten 4 nachten x 5 personen x € 200,- = € 4.000,-.

2) Wat gaat u doen met de rest van het begrote budget van €22.000 minus €8.000 = €14.000? Indien u tot een andere berekening komt voor de kosten voor reis en verblijf, kunt u dan het totale begrote bedrag nader specificeren?

In uw beantwoording stelt u dat deze € 22.000 wordt bekostigd uit het budget voor Economische Zaken. Volgens ons is dit budget nooit bedoeld voor een missie naar Korea en kan het daar dus ook niet aan besteed worden. Wij hebben bijgaand het door het College vastgestelde “Werkprogramma economische zaken, Programmajaar 2015” gevoegd. Dit werkprogramma is de gemeenteraad op 29 oktober 2014 ter kennisname per e-mail aangeboden.

3) In dit programma vinden wij de missie naar Korea niet terug. Hoe verklaart u dat u het budget voor economische zaken toch gebruikt ter bekostiging van de missie?

Via deze link treft u het artikel in Binnenlands Bestuur “Handelsmissies overheden naïef en niet rendabel” aan.

Op basis van dit artikel kunnen we in ieder geval de conclusie trekken dat dit College zich financieel blijkbaar wil meten aan de Provincie Gelderland, de nummer 1 op het gebied van kosten voor een buitenlandse reis.

Huub Ruël, Lector International Business aan de Hogeschool Windesheim stelt in dit artikel dat: “Alleen als er van tevoren aan een goed plan voor de lange termijn is gewerkt, heeft het kans van slagen. Maar de realiteit is dat er vrijwel nooit goed over is nagedacht.”

4) Heeft het College getoetst welke kansen specifiek in Korea kunnen worden gerealiseerd en ;niet dichter bij huis verwezenlijkt kunnen worden?

Uit uw memo van 28 september 2015 maken wij op dat doel van het bezoek aan Iksan is: “export te bevorderen, investeringen te genereren en samenwerking te verkennen op het gebied van educatie en kennisontwikkeling, specifiek op de sectoren pluimvee en kalverhouderij.”

Dat wilt u gaan doen op basis van het volgende programma:

“Vertrek: 18 oktober ’s avonds vanaf Schiphol 19 oktober: aankomst in Seoul (’s middags) Avondprogramma: introductie in Korea en ontmoeting met de Landbouwraad van de Nederlandse ambassade in Korea.
20 oktober: vertrek naar Iksan; aankomst rond 12.00 uur. Programma wordt ingevuld door de stad Iksan.

In het programma zullen op ons verzoek de onderstaande thema’s worden verwerkt:

– Education and training in poultry business- Disease Outbreak management
– A tour on possible sites for setting up a company
– Contact with companies that are interested in new ideas about packaging
– A visit to cattle and calves companies
– Meeting companies within de agro food and feed business.

23 oktober: ruimte voor afspraken van delegatieleden met Koreaanse relaties.
23 oktober: namiddag vertrek naar Seoul en vlucht naar Amsterdam 24 Aankomst Amsterdam.”

5) Hoe wilt u de eerder genoemde drie doelen (exportbevordering, investeringen genereren en ;verkennen educatie-samenwerking) met dit programma gaan bereiken? Heeft u daarvoor een plan ontwikkeld? Heeft u de regie over het bezoek? Wat is uw plan voor de lange termijn?

6) Hoe verhouden die drie doelen zich met het gegeven dat de wethouder in de krant spreekt van een verkenningsmissie? Moeten we hieruit concluderen dat er nog meerdere missies naar Korea zullen volgen?

In de krant spreekt wethouder Van den Hengel over interesse vanuit Iksan in het FoodValley Concept. “Het idee van een elkaar versterkende mix van kennis en kunde op het gebied van ‘food’ […]”.

7) Is het correct dat kennisoverdracht over regionale samenwerking in FoodValley verband nog geen onderdeel uitmaakt van bovenstaande agenda?

8) Welke onderdelen in het programma zijn door Iksan zelf aan de agenda toegevoegd?

In uw beantwoording van onze vragen van 11 oktober 2015 stelt u: “De missie naar Iksan Korea is in de Kadernota afzonderlijk opgenomen, vanwege het feit dat de voorbereidingen in tijd niet konden wachten op een bredere discussie over het internationale beleid.”

9) Wij kunnen op geen enkele wijze uit de tekst van de Kadernota opmaken dat u van plan was eerst naar Korea te reizen om daarna pas met de raad te discussiëren over internationaal beleid.

Op basis van de Kadernota konden we wél verwachten dat u tijdig met een raadsvoorstel inclusief budgetvoorstel zou komen. Waarom kon deze missie niet wachten op een bredere discussie op basis van een onderbouwd raadsvoorstel en een daarop volgend raadsbesluit over internationaal beleid? Van waar deze tijdsdruk en haast?

We willen u dringend oproepen om deze missie geen doorgang te laten vinden, met name gelet op het grote bedrag aan gemeenschapsgeld dat er mee gemoeid is. En dit terwijl het budget voor deze missie nooit door de raad is geautoriseerd!

10) Bent u bereid deze missie uit te stellen om eerst de gemeenteraad de ruimte te geven om met u op basis van een raadsvoorstel met budgetvoorstel over internationaal beleid te spreken? Welke (financiële) gevolgen zou zo’n uitstel kunnen hebben?

Graag ontvangen wij per ommegaande antwoord op onze vragen.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Pro’98

Monique Rosbergen