Begroting 2016

logopro98

Begroting 2016

Voorzitter,

De begroting 2016 is een goede vertaling van de Kadernota 2016. Onze dank daarvoor. Voor Pro’€™98 is er nog een aantal actuele zaken die aandacht behoeven, vandaar dat we het niet alleen bij dit bedankje kunnen laten.

Programma 1:

Ziektekostenverzekering

Inwoners van Barneveld met een minimuminkomen kunnen gebruik maken van een collectieve zorgverzekering die door de gemeente wordt aangeboden. Ze kunnen niet alleen kiezen voor een basisverzekering maar ook voor aanvullende pakketten. De gemeente heeft de basisverzekering en de aanvullende pakketten ingekocht bij Menzis.

Tijdens de Kadernota-behandeling heeft de fractie van Pro’98 al aandacht gevraagd voor een ruimhartiger gemeentelijke bijdrage als tegemoetkoming in de kosten. Het lijkt er op dat dit voor 2016 inderdaad het geval is. Daar zij we blij mee.

logopro98

Zowel van verzekerden als zorgpartijen/zorgprofessionals ontvangen we klachten over de niet al te klantvriendelijke benadering en de soms rondweg starre houding van Menzis. Is de wethouder bereid om volgend jaar een klanttevredenheidsonderzoek te doen over deze collectieve ziektekostenverzekering om te bezien of we als gemeente wel de juiste partner in de arm hebben genomen? Graag een toezegging op dit punt.

Als suggestie voor volgend jaar willen we u ook meegeven om voor de collectieve verzekering eens bij andere verzekeraars aan te kloppen. Bij de gemeente Delft bijvoorbeeld kunnen gebruikers kiezen uit aanbiedingen van drie verschillende verzekeraars. Meerkeuze geeft keuzevrijheid en zou zo maar eens kunnen leiden tot meer gebruikers. In die zin vragen we ons ook af u potentiële gebruikers van de collectieve zorgverzekering voldoende weet te bereiken.

Speel-O-theek

Vorige week ontvingen we een brandbrief van Speel-O-theek ’t Scharrelkuiken. Zij dreigen in financiële problemen te komen als de subsidie van 3.200 euro wordt stop gezet. Er dreigt nu sluiting van een volgens Pro€’98 prachtig initiatief.

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel over de bezuinigingen op organisaties met een maatschappelijk oogmerk kondigden wij al aan dat deze bezuiniging dit tot gevolg zou hebben.

Omdat het gebruikelijk is om niet binnen twee jaar terug te komen op een raadsbesluit kunnen we nu haast niet met een amendement of motie komen om de bezuiniging ongedaan te maken. Daarom roepen we de wethouder op om samen met de Speel-O-theek te bezien of er creatieve mogelijkheden zijn om dit initiatief te laten voortbestaan. Ook hier vragen we om een toezegging.

Permar

Met betrekking tot de toekomst van sociale werkvoorziening Permar is nog veel onduidelijk. Barneveld voert zelfstandig onderzoek uit naar haar positie binnen dit bedrijf. Een eenduidige visie, gedeeld door de deelnemende gemeenten, lijkt ver weg. Uit het rapport van Berenschot, en door Permar gepubliceerde cijfers, weten we inmiddels dat welk scenario wij ook zullen kiezen, de Permar ons geld zal (blijven) kosten. De rijkssubsidies zullen de komende jaren structureel afnemen. Opbrengsten uit productie staan onder druk door een dalend aantal clienten. De enige zekerheid die wij hebben is dat Barneveld de bestaande WSW’ers op een goede manier moet blijven faciliteren en ook financieren. Bescherming van de meest kwetsbaren is uitgangspunt voor ons.

Sociaal Domein

Tijdens de behandeling van de begroting 2015 vroegen we al aandacht voor de inzet van de reserve Sociaal Domein. We hadden er op gerekend, ook op basis van de LTA, dat we uiterlijk deze maand een voorstel zouden ontvangen over de inzet van de reserve Sociaal Domein. Het verbaast ons dat we daar nog geen enkele informatie hebben ontvangen.

Programma 2:

Wegen

We maken ons grote zorgen over de verkeerssituatie op en rond de rotonde waar Thorbeckelaan, Schoutenstraat en Troelstralaan samen komen. Vestiging van de Eben-Haezerschool betekende een forse toename van zowel het fiets- als het autoverkeer.  In de spits stagneert de doorstroming daar. Maar daar zal het niet bij blijven. Na de zomervakantie volgend jaar opent ook de Rehobothschool haar deuren is er het plan voor nieuwbouw van de Julianaschool aan de Wethouder Rebellaan. Die laatste inderdaad in het verlengde van de Troelstralaan, waar de veiligheid van de fietsers dus verder onder druk komt te staan.

Wij hebben sterk het gevoel dat de gemeente bij de beoordeling en aanpak van deze geschetste verkeerssituatie achter de feiten aanloopt. Zeker omdat de Thorbeckelaan straks tijdens de bouw van de Harselaartunnel als een van de twee omleidingsroutes gaat fungeren. Het is de hoogste tijd voor een integraal ontsluitingsplan. Daarom dienen wij samen met de VVD en de SGP een motie in.

Programma 3:

Woningbouw

We spreken regelmatig over de ontwikkeling van de woningbouw. Wordt er genoeg gebouwd en, vooral, zijn het de juiste woningen? De komende jaren zitten we, om met wethouder de Kruijf te spreken, met de aantallen aan de bovenkant. Het zijn er zoveel dat de gemeente zelfs buiten Barneveld de boer op moet om ze verkocht te krijgen. Pro’€™98 vraagt zich af of dat nou de bedoeling is. Voor ons is €˜bouwen voor eigen behoefte€™ het uitgangspunt. 

Minstens zo belangrijk zijn de soorten woningen die je bouwt. Met andere fracties blijven wij aandringen op voldoende sociale woningbouw. Vooral het achterblijven van de bouw van huurwoningen ten opzichte van koopwoningen baart ons zorgen. Daar blijven wij op hameren, ook straks weer als de nieuwe Woonvisie voorligt. Verder pleiten we voor meer aandacht voor woningen voor alleenstaanden en niet alleen voor de grotere gezinswoning.

Apart aandachtspunt in dit verband is ook de huisvesting van statushouders. Wij dringen aan op een integrale benadering. Anders gezegd: niet alleen maar statushouders bij elkaar zetten, maar zorg voor gemêleerde bewoning. Dat bevordert de acceptatie en integratie en voorkomt gettovorming.

Energievisie

De raad stelde in juli unaniem de Energievisie vast. De uitvoering is een zaak van gemeente, bedrijven, inwoners, verenigingen en andere partijen. De gemeente wil de eerste twee jaar vooral inzetten op communicatie. Dat is goed en belangrijk. Maar daar hoeft het niet bij te blijven. Als er initiatieven uit de samenleving komen om duurzaamheid te stimuleren zou de gemeente een steuntje in de rug kunnen bieden.

Een idee dat geboren werd bij Voetbalvereniging Stroe. Daar bestaat de wens de nieuw te bouwen accommodatie zo duurzaam mogelijk te maken. 

Dat idee is de basis voor ons voorstel een stimuleringsregeling te maken voor maatschappelijke, culturele en sportverenigingen. Als zij bij nieuwbouw of verbouw van accommodaties duurzame energiemaatregelen treffen, kunnen zij bij de gemeente aankloppen voor financiele ondersteuning.

De wethouder reageerde al enthousiast in de commissievergadering. Maar wel met de kanttekening, dat kadernota en begroting hier niet in voorzien. Dat probleem willen we vanavond oplossen.

Daarom dien ik, mede namens de fracties van CU, CDA en Burger Initiatief een amendement in. Daarin krijgt het college de opdracht een stimuleringsregeling op te stellen, inclusief de voorwaarden waaraan de regeling moet voldoen. Een amendement en geen motie, omdat wij voor dit doel als extra beleidstoevoeging een structureel budget van 60.000 euro beschikbaar willen stellen, te dekken uit het begrotingsoverschot.

Algemeen:

Inflatiecorrectie

De inflatie is ook dit jaar laag. We hebben tijdens de behandeling van de begroting voor 2015 een motie ingediend om de inflatiecorrectie te baseren op de daadwerkelijke inflatie. Ons voorstel werd toen weggehoond door de fracties van de VVD en Christen Unie

Citaat van de heer Van den Born in mijn richting:

“Speelt u geen Russische roulette door nu al voor 2015 een aanname te maken met betrekking tot het percentage?” De heer Schuring gebruikte de woorden drijfzand en stemmingmakerij in mijn richting.

Volgens de heer Van den Born moest je uitgaan van het 10 jarig gemiddelde als het ging om het toepassen van de inflatiecorrectie. Ik wil het u nu wel voorrekenen meneer Van Den Born: het 10 jarige gemiddelde is nu 1,77%, onder de 2% dus.

Wij stelden toen voor om voor de begroting van het komende jaar het huidige inflatiepercentage toe te passen. Dat is nu overigens 0.98%. En voor het meerjarenperspectief uit te gaan van een meerjarig gemiddelde. Zo zet je als gemeente nooit de trend daar waar het gaat om inflatie.

U begrijpt het al, voor dat voorstel kregen we toen niet de handen op elkaar. Wat schetst nu onze verbazing de VVD vindt het 10 jarige gemiddelde blijkbaar in een keer niet meer belangrijk en komt met een motie om de inflatiecorrectie te verlagen naar 1%.

Zoals net al aangegeven ligt het tienjarig gemiddelde onder de 2% . Daarom willen we het college oproepen om bij het opstellen van de Kadernota het uitgangspunt van 2% inflatie te heroverwegen. Graag ontvangen we hier een toezegging.

Dank u wel.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld