Onderzoek Korea missie

Zuid Korea

Onderzoek Korea missie

Tot twee keer toe heeft de fractie van Pro’€™98 schriftelijke vragen gesteld om meer duidelijkheid te verkrijgen over de handelsmissie naar Zuid-Korea. Dit naar aanleiding van een in eerste instantie niet openbaar memo aan de gemeenteraad, nota bene 10 dagen voor vertrek van de burgemeester, de wethouder en een medewerker economische zaken naar Zuid-Korea.

Uit de memo konden we niet of nauwelijks opmaken wat toch voor een raadslid de drie belangrijkste vragen zijn; u kent ze vast wel, de drie W-vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten. Wat we wel zeker wisten, is dat er in de begroting voor 2015 (voor dit jaar dus) geen budget was opgenomen, niet voor een handelsmissie, noch voor internationaal beleid. En dat er ook geen enkel inhoudelijk door de raad vastgesteld kader bestaat voor internationaal beleid.

Er staan wel twee teksten in de Kadernota voor het jaar 2016 (en dus niet voor 2015) met daarin twee zaken: in het najaar 2015 staat een handelsmissie gepland en in het najaar 2015 komt een voorstel naar de raad over internationaal beleid.

En daar waar een gemeenteraad zich zoals te doen gebruikelijk uitspreekt over nieuw beleid en het daarbij behorend budget was het -€“ in ieder geval voor Pro’€™98 – niet meer dan logisch dat de raad eerst een raadsbesluit over internationaal beleid zou nemen. En eventueel na of met dat raadsbesluit akkoord zou gaan met een missie naar Korea.

Zuid KoreaWe hebben ons vreselijk geergerd aan de haast arrogante toon van de eerste beantwoording van onze vragen. En al helemaal aan de wijze waarop u kritische vragen als niet ter zake doend in uw beantwoording probeerde af te doen. Het interview in de Barneveldse Krant met wethouder Van den Hengel vonden we tenen krommend. Bij mijn beste weten is ‘Malle Pietje’ nooit veel verder van huis geweest dan zijn eigen werkplaats en is hij al helemaal nooit op missie geweest.

Zelfs na een tweede keer vragen hebben wij nog steeds niet op al onze vragen een duidelijk antwoord gekregen. Hoewel wij tot twee keer toe expliciet gevraagd hebben naar de kosten van deze reis komt u niet verder dan dat de kosten van 22.000 euro bestaan uit voorbereidingskosten en reis- en verblijfkosten.

Wat nu precies de bijdrage aan Larive en wat nu precies de kosten van reis en verblijf zijn, is ons nog steeds niet duidelijk. Die informatie willen wij perse terug zien in de inhoudelijke evaluatie. Pro’€™98 wil ieder dubbeltje verantwoord zien en daarvoor vragen wij een toezegging van het college.

Ook blijft volstrekt onduidelijk hoe u de door u genoemde drie doelen: exportbevordering, investeringen genereren en verkennen educatie-samenwerking met uw reis wilde gaan bereiken.

Wij hebben geen plan ter onderbouwing gezien en uit uw beantwoording kunnen wij eigenlijk al de voorlopige conclusie trekken dat u geen enkele regie over het bezoek hebt gehad. Alle activiteiten waren door het stadsbestuur van Iksan voor de deelnemers in een programma gegoten.

Uit het juichende stukje van de burgemeester in de Barneveldse Krant van 30 oktober jl. en het gemeentelijk persbericht valt in ieder geval niet op te maken wat de meerwaarde nu is geweest van het bezoek van de burgemeester en zijn gevolg.

Een Memorandum of Understanding staat namelijk nog heel erg ver weg van een exclusief contract en verbindt partijen juridisch op geen enkele wijze aan elkaar. Hoogstens zeggen beide partijen tegen elkaar dat ze elkaar erg aardig vinden.

Het verbaast ons dat wij uit de Barneveldse Krant moeten vernemen dat de gemeente Barneveld niet actief aan regio Foodvalley heeft gevraagd om aan de missie deel te nemen. Ook lijkt het er op dat de Barneveldse Industriele Kring niet zoveel brood zag in de missie naar Korea.

Al met al ontstaat bij ons de indruk van een overenthousiaste burgemeester met in zijn kielzog een wethouder van economische zaken die heel graag in willen gaan op een uitnodiging van de burgemeester van Iksan en daarmee de rol en de bevoegdheid van de raad vergeten, dan wel niet serieus nemen. Hoewel het college in de beantwoording van onze tweede set vragen spijt betuigt over het niet nadrukkelijker informeren en betrekken bij de voorbereidingen van de raad, blijft onduidelijk hoe het college tot hun besluit is gekomen en blijft ook de rol van de raad onduidelijk.

Pro’98 heeft al voorafgaand aan de reis gesteld zowel inhoudelijk als qua proces de handelsmissie te willen evalueren. Met alle fractievoorzitters zijn we tot de conclusie gekomen dat we zelf het onderzoek over het proces ter hand willen nemen op basis van een door de griffier uit te voeren feitenonderzoek.

Qua inhoudelijke evaluatie, in de zin van wat heeft deze reis Barneveld nu opgeleverd, is het college aan zet. Beide moties spreken wat dat betreft voor zichzelf.

Pro’98 wil de evaluatie over de handelsmissie naar Iksan open in gaan en kijken naar feiten voordat we conclusies trekken.

Schermafbeelding 2015 11 12 om 19.22.41

Schermafbeelding 2015 11 12 om 19.23.11

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld