Nieuwjaar: terugkijken en vooruitzien

8490 10207762264922114 881916944432288715 n1

Nieuwjaar: terugkijken en vooruitzien

Als ik het politieke jaar 2015 kort zou moeten samenvatten, dan heb ik voor Pro’98 twee interessante ontwikkelingen waar genomen:

  1. Er ontstond met zekere regelmaat een groene gelegenheids- en meerderheidscoalitie bestaande uit Pro, Christen Unie en CDA, in een aantal gevallen aangevuld met Burger Initiatief.
  2. En er was sprake van een – ook voor de buitenwereld zichtbare – grote verdeeldheid binnen de coalitie.

De collegiale vriendschap lijkt bekoeld na moeizame gesprekken binnen de coalitie over ondermeer de toekomst van het Schaffelaartheater en de door ons voorgestelde verruiming van de openingstijden van de horeca. De coalitiepartijen stonden in die dossiers lijnrecht tegenover elkaar, waarbij de scheidslijn lag tussen aan de ene kant CDA en VVD en aan de andere kant SGP en CU.

8490 10207762264922114 881916944432288715 n1De eerste ontwikkeling – de groene coalitie – bood ons mogelijkheden om op het duurzaamheidsterrein flinke stappen te kunnen maken.
Zo wisten we de doelen voor energiebesparing en energieproductie aanmerkelijk aan te scherpen naar 2% besparing op energie per jaar en 20% duurzame opwekking in 2020.
Verder namen we het initiatief voor een stimuleringsregeling voor het treffen van duurzame energiemaatregelen voor accommodaties van maatschappelijke, culturele en sportvereningen.
Ook kregen we de handen op elkaar voor een pilot in Holzenbosch voor de bouw van zo’n 20 energieneutrale woningen én voor specifiek beleid op het gebied van afvalreductie.

De tweede ontwikkeling – de verdeeldheid in de coalitie – ontstond begin vorig jaar toen wij, samen met Burger Initiatief, een voorstel indienden om een pilot te starten met het verruimen van de openingstijden van de horeca naar 3 uur ‘s nachts.

Zowel VVD als CDA hadden in hun verkiezingsprogramma’s opgenomen dat zij daar voorstander van waren, maar in het door hen ondertekende coalitie-akkoord was deze zin opgenomen: “Wij handhaven, in principe, de huidige sluitingstijden van de horeca.”

De woorden “in principe” bleken de “escape” voor VVD en CDA om onder deze afspraak uit te komen. Iets waar SGP en Christen Unie min of meer tandenknarsend mee akkoord moesten gaan.

Maar vooral de verruiming van de subsidie voor het Schaffelaartheater bracht aan de oppervlakte hoe moeizaam de samenwerking verloopt. De oude meerderheid van Pro, CDA en VVD in dit dossier bestaat nu eenmaal niet meer en de positie van Burger Initiatief bleef onduidelijk.

Daarom moest de coalitie er wel samen uit komen en konden de van oudsher voor- en tegenstanders niet meer vervallen in hun oorspronkelijke stemgedrag, waarbij CDA en VVD vóór subsidie voor het theater zijn en SGP en Christen Unie tegen.

De besluitvorming over de toekomst van het theater werd daarom voortdurend uitgesteld vanaf het eerste voorstel in het voorjaar van 2015 tot uiteindelijk de allerlaatste vergadering in december. Tot een week voorafgaand aan de raadsvergadering was nog onduidelijk wat de uitkomst zou worden.

Het theater is voorlopig gered, maar de discussie is nog niet voorbij. Het college is op onderzoek gestuurd om te bezien of het theater onder gebracht kan worden bij een commerciële partij. In juni 2016 moet daar meer duidelijkheid over komen en in het najaar moet de raad dus weer een besluit nemen over de subsidie en de toekomst van het theater.

Pro’98 is overigens fel tegenstander van het onderbrengen van het theater bij een commerciële partij. Wij hebben daarom het voorstel gedaan om een Barneveldse stichting Cultureel Barneveld (CuBa) op te richten waarin de culturele instellingen van Barneveld samenwerken op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, marketing en pr en zodoende een sterke en effectieve back office vormen.

Ik heb de indruk dat vooral SGP, Burger Initiatief en in wat mindere mate de Christen Unie het theater aan een marktpartij willen overdoen. Dus alles lijkt er op dat in 2016 de verdeeldheid nog dezelfde zijn als in 2015.

Het is moeilijk te voorspellen of de coalitie het volhoudt tot de volgende verkiezingen, maar het evenwicht is in al die jaren nog nooit zo wankel geweest.

In 2015 zijn we er als fractie opnieuw goed in geslaagd om te laten zien waar wij als partij voor staan door veel voorstellen te doen op het terrein van onze pijlers Sociaal, Groen en Gelijkwaardig. Ik noem er een paar die het haalden:

  • Extra aandacht voor acceptatie en tegen discrimatie van lesbiennes, homo’s, bi’s, en transgenders;
  • Een ruimhartiger gemeentelijke bijdrage in de ziektekosten voor mensen met een laag inkomen;
  • En subsidie voor professioneel muziekonderwijs bij muziekverenigingen

Een in het kader van onze pijlers beetje vreemde eend in de bijt, maar wel benoemenswaardig is ook de door de hele raad gesteunde opdracht voor een feitenonderzoek naar de gang van zaken rondom de handelsmissie naar Zuid-Korea.

Maar natuurlijk laat je als partij ook zien waar je staat als je voorstellen niet door de raad gesteund worden, zoals:

  • Een voorstel om het vloekverbod uit de APV te schrappen;
  • Een voorstel om de openingstijden voor musea en afhaalbedrijven niet verder te beperken op zondag

Het komende jaar zullen er net als dit jaar weer belangrijke onderwerpen op de agenda staan. Naast de toekomst van het theater, denk ik dan aan de opvang van statushouders in onze gemeente. Ik spreek de wens uit dat we in Barneveld deze nieuwe Barnevelders een kans geven om te aarden en zich thuis te kunnen voelen. Maar ook dat het gemeentebestuur de zorgen die bestaan over de komst van deze nieuwe buurtbewoners serieus neemt en daar respectvol mee omgaat. Dan creëer je draagvlak en evenwicht.

Ik hoop oprecht dat we, en daarmee bedoel ik alle Barnevelders, niet wegkijken of vergoelijken als er sprake blijkt te zijn van ontoelaatbaar gedrag van welke Barnevelder dan ook, nieuwkomer of oudgediende. Dat kan alleen maar als je iemand beoordeelt op zijn daden en niet op zijn afkomst.

Ik wens u allen een gezond, gelukkig en politiek succesvol 2016!

Monique Rosbergen, 8 januari 2016