Nota risicomanagement

Nota risicomanagement

Bij het vaststellen van deze nota risicomanagement nemen we afscheid van het mechanisme om twee reserves automatisch te voeden uit de algemene reserve op het moment dat daar gezien de risico’s ruimte voor is.

Met name de reserve sociaal domein heeft de aandacht van onze fractie. We hebben voor deze reserve gepleit zodat er budget beschikbaar is om de decentralisaties een zachte landing te geven. In de commissievergadering gaf de wethouder aan dat bij het vaststellen van de jaarrekening gekeken zal worden naar deze reserve. Voor dit jaar is al een voorschot hierop genomen in een notitie die we in december ontvingen.

Onze fractie kan zich hierin vinden, geen automatisme die op zich geen relatie heeft met het doel van de reserve, wel een gedegen afweging. Wat ons betreft is het college vrij om op elk moment deze afweging te maken en de raad een voorstel voor te leggen, maar het is in ieder geval logisch om het bij de jaarrekening te doen. Daarbij zouden wij dan wel jaarlijks inzichtelijk krijgen welke argumenten het college heeft gewogen om de reserve in te zetten, te voeden of om de reserve met rust te laten. Dit kan onderdeel zijn van de jaarrekening of in de vorm van een begeleidende notitie. En graag zouden we daar al dit jaar mee starten, dus de jaarrekening 2015. Hier vragen wij een toezegging van de wethouder voor.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld