Windvisie

Schermafbeelding 2016 01 27 om 20.00.32

Windvisie

Inwoners van onze gemeente hebben hooggespannen verwachtingen van duurzaam energiegebruik. Dat geldt in ieder geval voor de deelnemers aan het kleine onderzoek dat Pro’98 op haar website organiseerde.

Op een schaal van 1 (gebruik van fossiele energie) tot 10 (duurzame energie) geeft een grote meerderheid aan te verwachten in de toekomst duurzaam geproduceerde energie te gebruiken. (plaatje 1: toekomstig energiegebruik)Schermafbeelding 2016 01 27 om 20.00.32

Die reacties onderstrepen de doelen die deze raad in de Energievisie heeft vastgelegd. Windenergie is een belangrijk onderdeel van de energiemix om die doelen te halen. Ons bescheiden onderzoek leert weliswaar dat zonne-energie vaak de voorkeur heeft boven windenergie, maar daar redden we het niet mee. Voor iedere windmolen minder immers heb je ruwweg 32.000 zonnepanelen meer nodig. Dat is niet realistisch. De Energievisie gaat nu uit van 50.000 panelen in onze gemeente en dat is al een hele uitdaging.

We hebben dus windmolens nodig. En de vraag is: waar zet je ze neer? Draagvlak en acceptatie zijn dan belangrijke voorwaarden voor de realisering ervan.

Het college komt in de Visie met een opmerkelijk voorstel. Een driedeling in het gemeentelijk grondgebied. Daarvan springt gebied B op nummer 2 het Veluws bosgebied €“in het oog (plaatje 2: Veluwe).

Schermafbeelding 2016 01 27 om 20.00.42

Er klonk direct protest tegen. Ingezonden brieven in de krant, afwijzende reactie uit agrarische hoek, kritische vragen in de commissie grondgebied en ook een overgrote meerderheid in ons Pro’98-onderzoek die daar tegen is.

Het college verwijst naar een provinciale verkenning naar mogelijkheden van windenergie in bosgebied. Het zou volgens die verkenning niet onmogelijk zijn op bepaalde boslocaties in Barneveld windturbines te plaatsen.

Wat in dat verband een sterk argument leek te zijn was de medewerking van de Gelderse Natuur en Milieufederatie aan die verkenning. Opmerkelijk vonden we, reden waarom wij contact opnamen met de GNMF. De directeur gaf in zijn reactie aan dat zijn organisatie niet betrokken is bij plannen voor windmolens in Barnevelds bosgebied. Hij liet ook weten dat de GNMF terughoudend is als het gaat om windmolens in natura2000 gebieden. Zijn boodschap: Bekijk eerst andere locaties. Pas als die om welke reden dan ook afvallen komen boslocaties in zicht.

Schermafbeelding 2016 01 27 om 20.00.51

Pro’98 vindt dat ook. Wij zijn daarom mede ondertekenaar van het amendement dat de CU indient. Schrap de boslocaties en richt je op locaties ten oosten van de A30, met uitsluiting van het bosgebied (plaatje 3: A1 en plaatje 4: buitengebied Kootwijkerbroek)). Lukt het daar niet, richt dan de blik ook op het gebied ten westen van de A30. Vraag daarbij is overigens wel in hoeverre we de A30 als strikte grens moeten hanteren. Wellicht is het wenselijk daar wat soepeler mee om te gaan (plaatje 5: A30)

Die eerste voorkeur heeft het grote voordeel dat daar, naar verwachting, het snelst resultaten te boeken zijn. Wat dat betreft was de inbreng van LTO-voorman Veenschoten in de commissie grondgebied een opsteker. Zijn organisatie is groot voorstander van windmolens op goede plekken in het buitengebied. Hij noemde zelfs al een specifieke locatie: de kalvergierzuiveringsinstallatie in Stroe. Wij roepen het college dan ook op in te spelen op de ruimte die hiermee geboden wordt.

Dat geldt ook voor de bereidheid die in Barneveld bestaat te participeren in windenergie. Het


Schermafbeelding 2016 01 27 om 20.00.59pleidooi van de heer Benus namens de Denktank Klimaat en Duurzaamheid in de commissievergadering sprak ons aan.

Bereidheid tot participatie blijkt ook uit het onderzoek van Pro’€™98. 42% van de deelnemers reageert daar positief op.

Het zijn voorbeelden van de potentie die er in Barneveld is om daadwerkelijk windmolens te realiseren. De gemeente wil daar volgens de Windvisie een actieve, initierende, stimulerende en faciliterende rol in spelen. Pro’98 onderschrijft dat van harte. Zeker ook de overweging om in voorkomende gevallen als gemeente zelf te participeren in initiatieven.Schermafbeelding 2016 01 27 om 20.01.08Schermafbeelding 2016 01 27 om 20.01.17Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld