Julianaschool naar Oosterboscomplex

MHCB

Julianaschool naar Oosterboscomplex

De fractie van Pro’€™98 kan zich vinden in de locatiekeuze voor de verplaatsing van de Julianaschool. Dus met het eerste beslispunt van het voorstel zijn we het eens.

We hebben wel een kanttekening. We vinden dat er meer aandacht moet zijn voor de verkeersveiligheid. We zien door de komst van verschillende scholen in deze omgeving een toename van de verkeersdruk ontstaan. Een motie van de VVD met een oplossingsrichting op dit punt is mede door Pro’€™98 ondertekend.

Met de volgende twee beslispunten van het raadsvoorstel hebben we meer moeite.

Er zijn nog veel onduidelijkheden voor ODIK en MHCB die als gevolg van de verplaatsing van de school aanlopen tegen een herinrichting van hun sportaccommodaties. Zo is het niet duidelijk of MHCB hun semi-waterveld in de nieuwe situatie behoudt en ook een inloopveld voor ODIK lijkt niet in de twee voorgestelde modellen opgenomen.

Daarom stellen we in een amendement, samen met Burger Initiatief, voor om beslispunt 2 en 3 uit het raadsvoorstel te schrappen. We vragen het college om voor de zomer samen met de verenigingen met een gedragen financieel onderbouwd raadsvoorstel te komen, waarbij uitgangspunt is dat de herinrichting moet leiden tot gelijkwaardige accommodaties voor de verenigingen.MHCB

In de aanloop naar deze vergadering hebben we ons verdiept in de historie van de buitensportcomplexen. In het door de raad in 2007 vastgestelde Masterplan Buitensportcomplexen staat voor MHCB het volgende opgenomen:

Afgezien van de kleine semi-permanente gebouwen is alleen het gebouw van MHCB op korte termijn aan vervanging toe.

Aangezien er ook behoefte is aan uitbreiding en vervanging van de kleedkamers van de gemeente en deze in een gebouw zijn verenigd, is het noodzakelijk om de vervanging van de kantine af te stemmen. In het kader van de eenderde regeling kan de gemeente Barneveld een bijdrage leveren.

In de planning van het Masterplan staan de kleedkamers en daarmee ook het clubhuis voor MHCB opgenomen in het jaar 2012.

Via vragen raadslid hebben wij gevraagd of er op dat moment nog meer verenigingen waren die een beroep deden op de eenderde regeling.

Het antwoord was: Nee, er waren destijds geen andere verenigingen die een beroep deden op de 1/3-regeling. Voor de bouw van een clubhuis is de 1/3-regeling in 2002 voor het laatst toegepast t.b.v. van ODIK en de Tennisvereniging Stroe.

In 2011 werd in het kader van de Heroverweging de 1/3 regeling per 2012 afgeschaft. Het bestuur van MHCB heeft nog wel geprobeerd om nog in 2011 een beroep op de regeling te doen, maar kreeg nul op het rekest.

Daarmee werd MHCB de enige vereniging die echt gedupeerd werd door het afschaffen van de 1/3 regeling.

En nu lijken ze voor een tweede keer de dupe van gemeentelijke besluitvorming te worden, omdat ze opeens versneld dan wel een clubhuis moeten kopen, dan wel nieuw moeten bouwen.

We vragen de toezegging van de wethouder dat hij zich in deze historie verdiept, en dan vooral in de gemeentelijke besluitvorming op dit punt, en die informatie in zijn gesprekken met de verenigingen mee neemt.

Desgewenst heb ik alle informatie voor hem al op een rijtje gezet. Hij kan het zo van me krijgen.

Monique Rosbergen, 2 maart 2016

Agendapunt: 16-20

 

Onderwerp:  Verplaatsing van de Koningin Julianaschool naar het Oosterboscomplex

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 2 maart 2016

Ondergetekenden stellen voor:

Beslispunt 2 en 3 uit het raadsvoorstel te schrappen en te vervangen door:

        Het college bereidt in samenspraak met de verenigingen ODIK en MHCB een door partijen gedragen en financieel onderbouwd raadsvoorstel voor over de herinrichting van het buitensportcomplex Oosterbos;

        Het college legt dit raadsvoorstel zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor de zomer van 2016 ter besluitvorming aan de raad voor;

        Uitgangspunt voor de bespreking met deze verenigingen moet zijn dat de herinrichting moet leiden tot  gelijkwaardige accommodaties voor ODIK en MHCB, dus inclusief een nieuw semi-waterveld voor MHCB en een nieuw inloopveld naast de wedstrijdvelden voor ODIK.

Toelichting:

        Het is belangrijk dat er nu een principebesluit wordt genomen over de verplaatsing van de Julianaschool naar het Oosterboscomplex;

        Over de herinrichting van de sportaccommodaties is voor de verenigingen ODIK en MHCB nog veel onduidelijk;

        Deze verenigingen mogen niet de dupe worden van de verplaatsing van de school naar het Oosterboscomplex;

        Om vertraging te voorkomen is het van belang dat gemeente en genoemde verenigingen spoedig en gezamenlijk tot een voorstel komen.

Pro’99                                       Burger Initiatief

M. Rosbergen                      S. Lasscher

H. Brul                                       J. van den Wildenberg