Begroting 2017 kent weinig verrassingen

Begroting 2017 kent weinig verrassingen

Deze voorliggende begroting is eigenlijk maar een saai en stoffig stuk. U kent onze partij inmiddels een beetje en weet dat wij er niet voor terugdeinzen om dergelijke materie eens flink door te pluizen. Maar ik zal het u alvast verklappen, we hebben dit jaar geen verrassingen kunnen ontdekken in dit stuk… helaas op sommige punten ook nog geen verbetering. Ik sta dadelijk bijvoorbeeld nog maar eens stil bij de railterminal, in Zuid-Afrika noemen ze een dergelijke constructie overigens een spoor terminale. En het razendsnelle internet voor het buitengebied, we spraken er al vaker over, maar echt snel gaat het nog steeds niet. Bij deze onderwerpen gaat uw hart sneller kloppen, maar gaat uitvoering gepaard met flinke vertraging.

U hebt overigens, net als in 2016, de kadernota netjes vertaald in de voorliggende begroting. Met de jaren verdwijnen bij velen van u de wilde haren, al heeft een recente shuffle die trend significant bijgesteld.

Wij willen als Pro’98 geen herhaling van de algemene beschouwingen en hebben dan ook geen moties en amendementen uitgewerkt.

Tijdens de Kadernota hebben wij, samen met anderen, diverse moties en amendementen ingediend. En verschillende daarvan zien wij concreet ten uitvoering komen in het voorliggende stuk. Ik sta graag even bij stil bij enkelen daarvan.

● Re-integratie werklozen & arbeidsgehandicapten: Een samenleving moet inclusief zijn en de overheid heeft daar als werkgever en wetgever een voorbeeldfunctie van formaat. Barneveld creëert – eindelijk – werk voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten.
● Fijnstof: U hebt van fijnstof een speerpunt gemaakt. Het is goed om te zien dat u de problematiek uiterst serieus neemt en onderkent dat actie noodzakelijk is om de gezondheid van onze inwoners te beschermen, maar ook de continuïteit voor de sector te waarborgen. Onze oproep daarvan werk te maken, en in het belang van zowel industrie als inwoners een voortrekkersrol te nemen, hebt u actief invulling gegeven in deze begroting.
● Taalachterstand: Voor wat betreft taalachterstand constateert het college dat de bibliotheek een leidende rol heeft. Ook stelde het college in de commissie dat nieuwe cijfers voor Barneveld wellicht verbetering zullen laten zien. U verschuift de verantwoordelijkheid naar de bibliotheek, die, ik citeer: ‘leidinggevend is in het Taalhuis’. Op dat punt vragen wij u nogmaals bullet twee van motie 7 te lezen, citaat: ‘Samen met onderwijsinstellingen en overige ketenpartners in onze gemeente te komen tot een reële, maar ambitieuze gedeelde visie op taalontwikkeling.’ Wij hopen dat u met een stevige, breed gedragen visie naar de raad van februari gaat komen. Graag een toezegging.

Gemeentefonds
Het is als gemeenteraadslid goed om te zien dat Barneveld vanuit het Gemeentefonds extra middelen toebedeeld krijgt, maar wellicht in het verleden wel te weinig heeft ontvangen? U hebt aan het grote onderhoud van het Gemeentefonds, naar eigen zeggen, flink meegeklust en dat heeft resultaat opgeleverd. Hopelijk leveren uw kluswerkzaamheden duurzaam resultaat op, dan is er in mei/juni wellicht nog meer voor de middelgrote gemeenten te halen. Mocht de lobby van de grotere gemeentes u daadwerkelijk teveel worden, een zorg die u in de begroting uitspreekt, dan kunt u wellicht overwegen ‘Onze man in Brussel’ tijdelijk over te brengen naar Den Haag.gemeentehuisbarneveld

Voorzitter, de reden om dit Fonds aan te halen schuilt eigenlijk in de bestemming voor deze nieuwe gelden, onze spaarpot voor de Oostelijke rondweg. De realisatie van dit traject zou voor grote ontlasting van de verkeersdrukte op o.a. de Stationsweg en de Lunterseweg kunnen zorgen. Wij moedigen het college dan ook aan vaart te blijven maken, want ervaringen uit het verleden leren ons dat de totstandkoming van een rondweg soms ‘eventjes’ op zich kan laten wachten.

Leegstand
Ons Barneveldse buitengebied wordt door veranderingen achtervolgd. Vergrijzing, schaalvergroting en veranderende vraag bij consumenten maakt dat er naar verwachting 500.000m2 stallen leeg zal komen te staan. Het college stelt daarom niet voor niets dat innovatie en functieverandering in het buitengebied tot de belangrijkste beleidsthema’s behoren. Het verbaast Pro’98 dan wel dat het college stelt hiervoor geen extra budget nodig te hebben. De wethouder stelde in de commissie dat we wat uitvoering betreft maandelijks getuige zijn in de commissie grondgebied. Uitgaande van de huidige +/- 500m2 per maand, hebben we dan 83 jaar nodig om deze 500.000m2 anders in te vullen. Wij zijn zeer benieuwd naar de instrumenten voor herstructurering en vernieuwing die u samen met de regio en de provincie aan het ontwikkelen bent. Zeker ook omdat ‘alternatief gebruik’ van ons buitengebied consequenties heeft voor de sociale veiligheid binnen en buiten de kernen van onze gemeente. Wij verwachten van u op korte termijn een concreet voorstel waarin u aangeeft op welke wijze u deze nieuwe instrumenten in wilt gaan zetten.

Railterminal
Tijdens de begrotingsbehandeling voor het jaar 2015 maakten wij ons druk over twee ton die u wilde gaan investeren in een onderzoek naar een potentiële locatie voor een railterminal. Wij hadden toen al een inventariserend onderzoek achter de rug dat plaatsvond in de jaren 2013 en 2014 a 15.000 euro. Overigens spraken we in die tijd ook nog met enige regelmaat over een facility center op de Harselaar, weet u nog? Toen vergeleken wij het railterminal-dossier met een voortdenderende trein, waar, zo blijkt nog steeds, alleen het Barneveldse college in heeft plaatsgenomen, of bevinden de overige participanten zich wellicht een stiltecoupe? Pro’98 stelde toen voor om een pas op de plaats te maken. We hebben immers als raad, tot op heden, nog nooit kaders gesteld voor deze mogelijk te realiseren commerciële voorziening. Het Barneveldse college ziet voor zichzelf echter toch een rol in politieke lobby en het planologisch faciliteren. Wat Pro’98 betreft gaat deelneming in een 4,5 ton kostend vervolgonderzoek danook veel te ver. Als overheid hebben wij ons inmiddels al buitengewoon proactief opgesteld. Marktpartijen stappen volgens u pas in, op het moment dat de onrendabele top weggenomen wordt. Op deze manier maakt u het ondernemers natuurlijk wel erg gemakkelijk. Een mooi staaltje uitnodigingsplanologie, terwijl wij als gemeenschap de consequenties van een railterminal zullen moeten accepteren, een significant toenemend aantal verkeersbewegingen op toch al drukke verkeersknooppunten in onze gemeente. Wij wachten uw voorstel, waar u nog dit jaar mee naar de raad wilt komen, met veel belangstelling af, maar nog meer naar de financiële participatie van de door u veelvuldig – onbenoemde – marktpartijen. Wat Pro’98 betreft zijn zij voor vervolgonderzoek aanzet. De gemeente heeft zijn bijdrage ruimschoots geleverd. Tijd voor de markt om de stiltecoupé te verlaten.

Veiligheid
Het is een topprioriteit van uw college. Terecht, want niets heeft zo’n grote impact als criminaliteit, in welke vorm dan ook, op het leefklimaat in onze gemeente. Wij zouden als Pro’98 echter graag eens met u stil willen staan bij de kaders die u als college hanteert om aan dit beleid vorm te geven. Waar begint bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van de gemeente en waar wordt deze overgenomen door politie en justitie? Welke instrumenten kunnen wij als gemeente inzetten en op welke wijze dragen wij bij aan middelen die uiteindelijk ingezet worden om het politiekorps te kunnen laten functioneren? Hoe voorkomen wij dat bezuinigingen op het Ministerie van Veiligheid & Justitie via de achterdeur bij de gemeente terecht komen? Wij willen het College vragen daarover een kaderstellend stuk te formuleren, graag een toezegging.

Dorpshuizen
In de door het college gepresenteerde plannen voor wat betreft nieuw te realiseren dorpshuizen lijkt voor veel voorzieningen aandacht, behalve dan de functie van het originele dorpshuis. Een plek waar dorpsbewoners zich kunnen verzamelen, bijeenkomsten organiseren, beraad kunnen houden en feest kunnen vieren. Wij zouden graag willen dat het college voor die functionaliteit oog blijft houden. Graag een toezegging.

Deregulering
Met enige treurnis hebben wij in onze fractie kennis genomen van het feit dat burgers en bedrijven niet blijken te willen participeren in een jaarlijkse top-3 overbodige regelgeving. Van door u geambieerde rondetafelgesprekken is het dan ook nooit gekomen. Jammer, want overbodige regelgeving moeten wij als overheid actief tegen blijven gaan. Wij hebben echter een idee, niet heel erg origineel overigens want veel bedrijven doen het al wat langer. Stuur een vergund bedrijf of inwoner direct na afloop een evaluatieformulier met vragen zoals, ‘Was het voor u duidelijk of u een vergunning moest aanvragen?, Kon u het aanvraagformulier eenvoudig vinden op de website?, Vond u de gevraagde gegevens relevant?, Hoe hebt u de samenwerking ervaren op een schaal van 1 tot 10?’ etc, etc. U ziet, wij zijn dol op vragenlijstje en zeker op de statistieken die daaruit volgen. Op deze manier ligt de ervaring met betrekking tot de verstrekte vergunning nog vers in het geheugen en hebt u wellicht een grotere kans alsnog tot een mooie top-3 voor het jaar 2017 te kunnen komen. Nu het evenementenbeleid vers van de pers is gerold, vormen de de evenementenvergunningen wellicht een goed startpunt om met zo’n digitale enquête te gaan werken. Wij horen graag of u dit idee op wilt pakken!

Voorzitter, dank u wel.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld