Woonvisie – duurzaamheid, betaalbaarheid en betrokkenheid

Woonvisie – duurzaamheid, betaalbaarheid en betrokkenheid

Wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd. Het gaat om privacy, comfort, veiligheid, en zeker ook betaalbaarheid en duurzaamheid. Wonen is één van de belangrijkste onderwerpen voor een gemeenteraad. Dat we dat onderwerp serieus nemen bleek wel uit het feit dat er tot twee keer toe uitvoerig in de commissie over deze Woonvisie werd gesproken.
Eén ding bleef me daarvan trouwens zeker bij: een relativering bij deze, op zich belangrijke, Woonvisie en onderliggend onderzoeksrapport. Wat voorligt is, om met de wethouder te spreken, niet de enige werkelijkheid. Onderzoekers worden soms met wensdenken geconfronteerd. En de woningmarkt verandert ook snel. Alle reden de vinger aan de pols te houden en zo nodig snel op ontwikkelingen in te spelen.
Ondanks die relativering is het opstellen van een Woonvisie belangrijk. Je moet als gemeente immers weten wat je ambities en keuzes zijn. Die staan in deze Woonvisie verwoord. Wij kunnen daar – zeker in zijn algemeenheid – mee instemmen.
Wel zijn er enkele onderdelen die wij willen benadrukken. Dat zijn: duurzaamheid, betaalbaarheid en betrokkenheid van de burger.

In de eerste plaats duurzaamheid. Daar besteedt de Woonvisie terecht expliciet aandacht aan. Toch willen wij dat nog explicieter maken. Gasloos bouwen levert een belangrijke bijdrage aan energiebesparing in het algemeen en energieneutraal bouwen in het bijzonder. Pro’98 vindt het wenselijk en raadzaam hier snel initiatieven voor te nemen. Daar dien ik een motie voor in. Deze motie borduurt niet alleen voort op de motie die de raad over dit onderwerp eerder bij de kadernota aannam. Ook geven wij er op deze manier uitbreiding aan. De fracties van CU en CDA zijn mede ondertekenaar.
Duurzaamheid kun je ook breder trekken: koppelen aan sociale betrokkenheid en zelfbeheer in wijken. Zaken die je terugvindt in het concept Transition Towns. Mensen gaan zelf aan de slag om minder afhankelijk van fossiele brandstoffen te worden. Een interessant concept dat tot uitdrukking komt in een motie van het CDA , die wij mede hebben ondertekend.

Dat geldt ook voor de motie van de CU over goedkope sociale huur. Barneveld is het, gezien de omvang van de doelgroep, aan zijn stand verplicht over voldoende goedkope woningen te beschikken. Deels kleinere wooneenheden, zoals woonstudio’s. Daar is zeker behoefte aan. De oproep aan het college zich in te spannen voor een groter aandeel sociale huurwoningen met een huurprijs van 450 euro en lager steunen wij van harte.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld