Auteur: Frank van der Lubbe

Voor het bespreken van het bestemmingsplan had ik geen spreektijd aan hoeven vragen. Dat zit namelijk goed in elkaar en gelet op de snel benodigde begraafcapaciteit is het van belang om voortvarend de uitvoering ter hand...

Pro’98 levert sinds 12 jaar weer een wethouder en de cijfers kleuren gelijk rood. Helaas met een minder leuke reden. Er zijn door het hele land grote verliezen op de jeugdzorg. Dit college neemt deze verliezen vooraf, niet leuk, maar wel transparant.
Het masterplan buitensport lag al even op de plank. Voor veel sportverengingen zijn de uitkomsten niet verassend. er wordt intensief samengewerkt met de gemeente en de verenigingen zijn dan ook betrokken geweest bij de totstandkoming van dit plan.
Pro'98 kan zich niet vinden in het voorstel wat nu op tafel ligt. Om twee redenen: Ten eerste is het Bestemmingsplan Wikselaarse Eng vorig jaar met algemene stemmen aanvaard, ook de stemmen van de leden Pluijmers en van den Born. In dat bestemmingsplan wordt, in woord en verbeelding duidelijk gemaakt dat tal van bomen voor het plan moesten sneuvelen. Mijn fractie had daar toen al moeite mee. Ik kom daarop terug.
Op 7 juni 2017 hebben wij raadsbreed een motie aangenomen, waarin wij met elkaar plat gezegd twee zaken hebben afgesproken: 1. De gemeente neemt het initiatief voor een onderzoek naar een ‘denksportcentrum’ . 2. De gemeente zorgt voor een structurele oplossing, voordat de denksportvereniging de huidige locatie moet verlaten. Heldere doelstellingen. Maar toch bleek die tweede niet zo gemakkelijk. Zoveel ideale locaties zijn er niet in Barneveld, tot die conclusie kwamen zowel de denksportvereniging als de gemeente.
We zetten met de actualisering van deze verordeningen een volgende stap naar meer duurzaamheid. Ik denk dat de noodzaak van dergelijke stappen breed ervaren en onderschreven wordt. Hoe die stappen er precies uit moeten zien is nog al eens een punt van discussie. Dat geldt ook hier. Ik doel dan op de lening voor zonnepanelen. Voorgesteld wordt die lening alleen mogelijk te maken als de aanvrager plaatsing ervan combineert met andere duurzaamheidsmaatregelen.
Het voorliggende voorstel biedt een definitieve oplossing voor de ontstane parkeerproblematiek bij de scholenvoorzieningen aan de Schoutenstraat, maar er zijn, wat de fractie van Pro’98 betreft, wel een paar kanttekeningen bij het voorstel te plaatsen.
De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in onze regio. Het is in Arnhem waar de nieuwe ov-concessie wordt voorbereid. Je kunt je dus afvragen wat wij daar als gemeente Barneveld op hebben in te brengen. Is onze OV-visie een papieren tijger, zoals ik in de commissie hoorde zeggen? Of hebben wij, als één van de weinige gemeenten met een eigen visie op dit beleidsterrein, voldoende in huis om, FoodValley-breed, een succesvolle lobby te starten?