Kaderstelling FoodValley

FoodValley logo

Kaderstelling FoodValley

De kaderbrief van Regio FoodValley vormt voor ons als gemeenteraad één van de instrumenten om grip te kunnen houden op de financiële en beleidsmatige keuzes die worden gemaakt in Regio FoodValley, aldus het begeleidende raadsvoorstel.

Bij lezing van de voorliggende brief ontbrak het onze fractie echter aan gewenste concrete contouren, schetsen van de benodigde financiën en de consequenties voor de komende begroting. Het meest concreet is de winstwaarschuwing voor het jaar 2019, in het raadsvoorstel. Dan vraagt de regio wellicht om een nieuwe verhoging van de inwonerbijdrage om eventuele een verhuizing te realiseren.

De bezwaren over de beperkte concrete inhoud van deze kaderbrief staan ook opgetekend in de brief die door de regiocommissie aan ons is verstuurd en aan dit raadsvoorstel is toegevoegd. Een ander genoemd bezwaar voor de fractie van Pro’98, welke overigens ook in de brief van de regiocommissie wordt besproken, vormt de afwezigheid van een verbeterplan waarmee het regiobestuur invulling geeft aan de wens tot een duidelijke en goed onderbouwde begroting. Onder andere de gemeenteraad van Barneveld stelde deze voorwaarde, voordat wij willen besluiten tot een structurele verhoging van de inwonerbijdrage bij de begrotingsbehandeling Regio FoodValley 2018.

Dhr. Gudden (weth. te Wageningen) zei hierover namens het regiobestuur “Wij vinden dat de kaderbrief een goed antwoord is op de bedenkingen die aan betreffende raadsbesluiten ten grondslag lagen”. U begrijpt wellicht dat wij hier anders over denken.

In het aangenomen amendement van de CU vroeg de raad van Barneveld namelijk om een ‘duidelijker versie’ van de begroting 2017, die nog voor 2017 beschikbaar moest komen. Helaas reageerde het regiobestuur dat “het onmogelijk was om de ontwerp-begroting 2017 bij te stellen en deze opnieuw door de raden te laten bespreken voor 1 augustus 2017”. Ook vroegen wij in het amendement om duidelijke kaders voor alle posten bij de behandeling van de FoodValley begroting 2018. Daarop reageerde het bestuur met de volgende strofe:

Het regiobestuur zal een gedetailleerde begroting voor 2018 opstellen. Het regiobestuur zal voor 15 januari de kaderbrief voor de begroting 2018 aan de raden aanbieden, waarin wordt ingegaan op het format dat voor de productenbegroting zal worden gebruikt met als doel het verbeteren van de inzichtelijkheid (lees: hoe we gaan voldoen aan het Besluit Begroten & Verantwoorden). In de begroting voor 2018 zal – duidelijker dan bij begroting 2017 gebeurd is – de relatie tussen middelen en hetgeen daarmee bereikt wordt, gelegd worden. * einde citaat

Een voorbeeld zoals het volgens ons niet moet uit de nu voorliggende brief, is het samenvoegen van salarissen en overige personele kosten tot 820.000 euro. Volgens de brief wordt het beeld daarmee duidelijker en overzichtelijker. Voor Pro’98 is onduidelijk welke verbetering deze feitelijke optelsom ons nu als raadsleden oplevert. Inzicht in wat intern en extern gebeurt, verdwijnt op deze manier.

Wethouder De Kruijf zei in de commissie dat hij goed heeft begrepen wat de raad van Barneveld in de begroting voor 2018 terug wil vinden.

De fractie van Pro’98 wil het regiobestuur meegeven dat zij het op basis van de huidige kaderbrief echter nog knap ingewikkeld vindt om voorafgaand aan de begrotingsbehandeling op basis van deze informatie bij te kunnen sturen op de kaders waarop de begroting gestoeld zal worden.

Daarom dienen wij een motie in voor verbetering van toekomstige kaderbrieven. Laat ik het heel constructief stellen voorzitter; er is nog voldoende ruimte voor verbetering aanwezig. Maar het is tenslotte de eerste kaderbrief in een klein decennium FoodValley. En een nieuw instrument waar wij als fractie graag gebruik van willen blijven maken.

Op basis van de eerder gedane toezegging van wethouder De Kruijf en de toezeggingen vanuit het bestuur, zijn onze verwachtingen voor de begroting van 2018 inmiddels hooggespannen! Wellicht dat de stoelendans die nu op en rond het regiokantoor plaatsvindt daar een positieve impuls aan kan gaan geven.

Wat de fractie van Pro’98 betreft blijven we inzetten op een helder geformuleerde begroting voor 2018 waarin wij antwoord krijgen op de verrassend eenvoudige vraag, wat gaat de FoodValley komend jaar (lees: 2018) voor ons betekenen en wat gaat dat ons kosten?