Rekenkamercommissie onderzoek kwaliteit raadsvoorstellen

Rekenkamercommissie onderzoek kwaliteit raadsvoorstellen

Transparantie. Dat is het woord waar ik aan moet denken als ik het rapport lees. Wij als raad moeten besluiten nemen die voor iedereen in Barneveld helder zijn. Enerzijds helder op de manier dat het besluit uitvoerbaar en controleerbaar is en concrete doelen nastreeft. Anderzijds helder in de vorm dat het voor iedereen te volgen moet zijn hoe een besluit tot stand komt.

Om op het eerste in te gaan, dat is wat Pro’98 betreft een kwestie van doen. Laten we ervoor zorgen dat het bij vlagen tranentrekkende proza van de afgelopen jaren tot het verleden gaat behoren. Gelukkig goed om te zien dat het college daaraan werkt. En daar kunnen we als raad bij helpen, door raadsvoorstellen ook te beoordelen op helderheid. Bij de aanbevelingen van de rekenkamercommissie mist echter een uiterst relevante, namelijk dat de beslispunten concreet, kernachtig en controleerbaar moeten zijn. De commissie gaat daar wel op in en benoemt de onwenselijkheid van omslachtig en onduidelijk geformuleerde punten waarbij het onwenselijk is om achterliggende notities in z’n geheel vast te stellen. Graag wil ik met een amendement deze bevinding als aanbeveling opnemen waarmee het tot de beslispunten gaat behoren.

Transparantie gaat dus ook over de weg die wij afleggen naar een besluit. Vandaar dat de rekenkamercommissie aanbevelingen doet voor het opnemen van tegenargumenten en alternatieve scenario’s. Het college gaat hier schoorvoetend mee akkoord, laten we daar als raad scherp op zijn en om blijven vragen. Met name, de afweging wat wel of niet een belangrijk besluit is ,is uiteindelijk aan de raad.

Zorgelijk is wel de constatering dat die transparantie soms mist in het samenspel tussen wethouder en ambtenaar waarbij er risico ontstaat dat niet alle relevante informatie in een voorstel wordt opgenomen. Het college gaat hier gelukkig in mee. In haar reactie geeft het college wel aan dat er een cultuur moet zijn waarin ambtenaren de ruimte gebruiken. Je zou je bijna afvragen, mist er iets aan die cultuur? En roepen het college op om blijvend aan een cultuur van openheid te werken.

Onze fractie is in ieder geval blij dat er nu werk wordt gemaakt van de soms te vage rol van raadsleden in trechtervormige besluitvorming. Wij hadden daar graag in meegedacht, de wethouder houdt dit voor nu af. We kijken met hoge belangstelling uit naar het memo van de wethouder op dit punt.

En dat brengt mij tot mijn laatste punt. Hoe transparanter de besluitvorming uitgewerkt hoe meer vertrouwen de raad heeft en hoe minder de raad zich in details zal verliezen. Ik dank de Rekenkamercommissie voor haar werk en de aanbevelingen aan ons gedaan.