Factcheck: Nieuwe vragen VVD over bomenkap

Factcheck: Nieuwe vragen VVD over bomenkap

Het was even stil, maar het onderhoud van het Schaffelaarsebos door het Gelders Landschap heeft opnieuw geleid tot schriftelijke vragen van de VVD. Het is dus weer hoog tijd om even de feiten op een rij te zetten.

“Bevoegd gezag is met de nieuwe natuurbeschermingswet de gemeente en provincie geworden”

# Niet waar – Met delegeren wordt bedoeld dat er 1 loket komt bij de provincie. De gemeente heeft nog steeds net zoveel te zeggen over bos als bij de Boswet buiten de bebouwde kom. Niet veel dus.

“tijdens de beantwoording van de vragen, was de gemeente Barneveld al het bevoegd gezag.” […] “Ik heb deze constatering met enige ontsteltenis tot mij genomen”

# Niet waar – Het Schaffelaarsebos valt buiten de bebouwde kom grenzen en de gemeente is dus niet het bevoegd gezag. Met de komst van de natuurbeschermingswet is ook hierin niets veranderd.

Mevrouw Pluimers vraagt zich af waarom zij niet geïnformeerd is over de nieuwe wet.

# Oké, het klopt dat 10 januari de natuurbeschermingswet net een week van toepassing was en dat het college dus foutief de Boswet gebruikt in de beantwoording. Toen mevrouw Pluimers in december de vragen stelde was de Boswet overigens nog wel van toepassing.

1 december 2016 is er in de raadscommissie uitgebreid gesproken over de bebouwde kom grenzen en het beëindigen van de Boswet. Mevrouw Pluimers is dan misschien niet geïnformeerd. Haar fractie wel.

Pro’98 heeft toen onder andere aandacht gevraagd voor het Johannabos, wat op de ene kaart bij de bebouwde kom was getrokken en op de andere weer niet, waardoor de bescherming van het bos in het geding zou kunnen komen. Ook de ChristenUnie was kritisch als het gaat om de bescherming van bomen en de oprukkende bebouwde kom grenzen.

De wethouder gaf toen aan dat de omliggende bossen (zoals het Oosterbos, het Schaffelaarsebos en het Johannabos) juist buiten de bebouwde komgrenzen worden gehouden, omdat dan het strengere regime van de natuurbeschermingswet van toepassing is. Dus meer bescherming van de bomen.

Pro’98 en CU hebben naar aanleiding van deze discussie voorgesteld om pas een besluit te nemen na de inspraakprocedure. Dus ja, er is nog ruimte om het Schaffelaarsebos binnen de bebouwde kom te krijgen zodat er meer zeggenschap komt voor de gemeente. Maar in plaats van meer bescherming, is er dan juist minder bescherming. Mevrouw Pluimers heeft het over “ons bos”, maar hoe zit dat dan met het Oosterbos, Landgoed Klein Bylaer, Kallenbroek, het Wilbrink Bos en de bossen rondom Kootwijk, Garderen en het Kootwijkerzand. Zijn dit dan niet “onze bossen”?  Ook deze bossen vallen onder de bescherming van de natuurbeschermingswet en worden beheerd door Staatsbosbeheer of het Gelders Landschap, net zoals “ons” Schaffelaarsebos. Juist om het als bos te behouden en te beschermen.

Waar Pro’98 zich zorgen over maakt is het verdwijnen van groen en bomen binnen de bebouwde kom grenzen. Niet voor niets wilden wij een lijst van niet te kappen bomen. Helaas was de VVD en een meerderheid in de raad tegen. Bij inbreidingsplannen of nieuw te ontwikkelen wijken wordt veel groen vaak een financiële kwestie. Hier kunnen we als Barneveldse politiek wat aan doen. Hierin kunnen we strakke kaders stellen. Ja, dat kost geld, maar daarmee behouden we wel een groene prettige gemeente. Binnen- en buiten de bebouwde kom.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld