Fijnstof en gevolgen voor de volksgezondheid

Fijnstof en gevolgen voor de volksgezondheid

Geacht College,

Op grond van artikel 37 van de Organisatieverordening wil ik schriftelijke vragen stellen over het voorkomen van (te) hoge fijnstofconcentraties in de gemeente Barneveld en de (mogelijke) gevolgen voor de volksgezondheid.

Ter toelichting het volgende: Eerder stelden wij over dit onderwerp vragen op 4 maart 2016, waarop u op 22 maart 2016 antwoordde.

Inmiddels zijn ons nieuwe zaken ter kennis gekomen die er ons toe brengen opnieuw vragen over dit onderwerp te stellen. Deze nieuwe zaken betreffen onder meer het artikel in de Barneveldse Krant van 21 februari jongstleden waarin Wethouder de Kruijf wordt geciteerd, een gepubliceerd onderzoek van de UU over deze problematiek en de effecten op de gezondheid en daarnaast onze vragen in de Commissie Grondgebied van 9 maart 2017 het antwoord daarop van Wethouder de Kruijf.

Mijn vragen:

Bent u bekend met het onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht in Tilburg, waarin een significant verband werd aangetoond tussen de afstand tussen de woonplaats en een pluimveehouderij enerzijds, en een aanzienlijk verhoogde kans op longontstekingen anderzijds?

  • Gegeven dit verhoogde risico, is u bekend hoeveel burgers in de gemeente Barneveld binnen een soortgelijke afstand van een pluimveehouderij wonen?
  • Is u iets bekend of de verhoogde risico’s op longontstekingen in de nabijheid van pluimveehouderijen ook geldt voor andere (long-)aandoeningen als bijvoorbeeld COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

In het eerder genoemde artikel in de Barneveldse krant deed de wethouder de volgende uitspraak: “We voeren dus indringende gesprekken met pluimveehouders die willen uitbreiden. Kijk, er komt in principe geen kip meer bij in de regio. Dat hebben we al afgesproken met elkaar”.

  • Is de wethouder in dit artikel correct geciteerd en zo nee, is de BK opgeroepen het citaat te rectificeren? Zo ja, wat heeft dit dan voor consequenties voor de ontwikkeling van de pluimveehouderij in de gemeente Barneveld?

In de Commissie Grondgebied van 9 maart vroeg ik u naar aanleiding van het Bestemmingsplan Veller II Cluster H, of een nader onderzoek naar de fijnstofdruk niet in de rede had gelegen. U antwoordde ons toen dat “zeker niet hier” aanleiding zou zijn tot extra risico (zie videoverslag vanaf 06:56). Daarna hebben we kennis kunnen nemen van de kaarten voor dit gebied van de Atlas Leefomgeving, die voor dit gebied juist wel een verhoogde fijnstofconcentratie tonen:

  • Hoe verklaart u het verschil tussen uw in de Commissie Grondgebied gegeven antwoord en de gegevens van de Atlas Leefomgeving?
  • Wat is uw verwachting op de luchtkwaliteit in de gemeente in het algemeen, en de kernen Barneveld en Voorthuizen in het bijzonder, als gevolg van de in de Strategische Visie verwachtte bevolkingsgroei?

Ik zie uw antwoorden met belangstelling tegemoet.