Van glimmend huis, naar kloppend hart

Van glimmend huis, naar kloppend hart

Barneveld lijkt bruisend uit de crisis te komen. Zowel economisch, de werkloosheid daalt en de bedrijvigheid blijft zich ontwikkelen, maar ook demografisch. Het aantal inwoners groeit gestaag, nieuwe woningen worden in record tempo gerealiseerd. Dit heeft wel effecten op bereikbaar- en beschikbaarheid van voorzieningen en infrastructuur. Pro’98 ziet graag een integrale oplossing voor de oostelijke route, dus geen fasering maar de rondweg in één keer aanleggen. Over het hoofdpijndossier Columbizpark houdt het college voorlopig de kaken nog even op elkaar.

De gestage groei drukt op onze groene leefomgeving. De ambities van het college zijn daarin nog beperkt. Een raadsbreed aangenomen motie over een ‘groen rondje’ rondom Barneveld heeft bijvoorbeeld nog geen plek gevonden in het groenstructuurplan. Voor Pro’98 is groen niet alleen mooi, maar ook functioneel. Het zuivert de lucht, houdt water vast en geeft verkoeling tijdens warme dagen. Pro’98 wil een groter aandeel groen bij inbreidings- en uitbreidingslocaties.

Pro’98 heeft tijdens de vorige kadernota luchtkwaliteit duidelijk op de kaart gezet. Wij zijn positief over de inspanningen die door het college worden geleverd, maar constateren dat de nadruk nog vooral ligt bij de belangen van de agrarische sector. Volksgezondheid lijkt tot op heden een beperktere rol te spelen. Wij voorzien dat dit onderwerp de komende jaren een grote rol zal spelen in de ontwikkelingen die in onze gemeente plaatsvinden. Daarnaast zal ook verduurzaming een grote uitdaging blijven. Wij willen daarbij nadrukkelijk oog houden voor draagvlak in de samenleving.

De gunstige economische wind stelt het college in staat om de Barneveldse samenleving als geheel in ogenschouw te nemen. Een rapport uit 2010 wordt opgerakeld om te constateren dat de verzuiling in Barneveld ‘nog niet geheel is verdwenen’. Het omgaan met verschillen binnen de gemeente vormt ‘de grootste en lastigste uitdaging’. Een gemeente die zich beroept op de zelfredzaamheid van haar inwoners, spreekt daarbij een groot vertrouwen uit, maar houdt zich misschien wel teveel afzijdig. De uitdaging opnieuw benoemen, vraagt om antwoorden. Is ‘zelf, samen, gemeente’ hierop nog steeds het passende antwoord van het college?

De gemeente krijgt een groeiende verantwoordelijkheid op steeds meer terreinen; werk & inkomen, zorg en verduurzaming. Wat Pro’98 betreft neemt de gemeente daarin weer een duidelijke regiefunctie. Als het bijvoorbeeld gaat om de realisatie van een railterminal, lijken de inspanningen van het college oneindig. Maar op thema’s als sociale cohesie, cultuur en scholing wordt er vooral naar andere partijen gekeken. Daar waar de gemeente bijdraagt, vormt vooral het kostenaspect de graadmeter. Dankzij inspanning van vele inwoners en bedrijven lijkt het erop dat we ondanks die trend lokale voorzieningen als het Schaffelaartheater overeind weten te houden.

Maar ook voor de maaltijdvoorziening, muziekverenigingen, sportclubs en dorpshuizen blijft een bijdrage vanuit de gemeente noodzakelijk. Dergelijke initiatieven en voorzieningen vormen het kloppende hart van een samenleving en de kracht van een gemeenschap. Het wordt pas echt interessant als je bedenkt wat een lokale en betrokken overheid kan bijdragen aan een samenleving door deze actief te versterken en te ontwikkelen. Daar blijft Pro’98 zich voor inzetten!

~ Arjen Korevaar, fractievoorzitter Pro’98

// Volgende week bespreekt de gemeenteraad van Barneveld de kadernota 2018. Bovenstaande vormt een vooruitblik daarop van Pro’98. Vandaag terug te vinden op de gemeente pagina’s in de Barneveldse Krant //Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld