Plannen voor de toekomst van Barneveld – Kadernota 2018

Plannen voor de toekomst van Barneveld – Kadernota 2018

Ik heb Frits Barend eens horen zeggen dat hij op de fiets volledige boeken uitdenkt, maar mijn bijdrage voor deze kadernota heb ik op mijn route over de Utrechtse Heuvelrug afgelopen maandag niet kunnen vinden, alhoewel? Op de fiets hoor ik het liefst alleen de wind, het irriteert mij als tandwielen dat suizen verstoren en ik voel mijn benen, gaan die mij met veel of weinig weerstand thuisbrengen…

Met de hoeveelheid schokkend nieuws, lijkt de impact, gek genoeg, af te nemen. Maar een vermissing van twee meisjes zo dichtbij, en het verdriet dat daarop volgde, stokt de adem. Het contrast tussen het perfecte wereldje in de regio waarvan ik mocht genieten op de fiets en het bruut verstoorde levenspad van nog twee jonge vrouwen uit onze buurgemeenten…

Toch geeft zo’n rondje op de fiets de mogelijkheid om te ervaren dat de wereld onverstoorbaar door blijft draaien. Naast een hele hoop ellende gaat er ook ontzettend veel goed. Al fietsend zie je de wereld veranderen. Waren zonnepanelen negen jaar geleden nog uniek, nu zie je er in elke straat wel een aantal liggen. Windmolens die ik kende uit de polder, verschenen opeens bij Ede. De elektrische auto deed zijn intrede. Voor de eerste Tesla in het wild verdraaide ik zo’n beetje mijn nek, nu is het een gewone verschijning geworden.

Al stuiterend over de Barneveldse rotondes brengt dit mij terug in onze gemeente.

…daarbij passeer ik uiteraard als eerste Het Schaffelaartheater!

Pro’98 is uitermate blij met het nieuws dat ons Schaffelaartheater een Barnevelds theater blijft. Complimenten aan het bestuur! In de afgelopen – woelige – anderhalf jaar hebben zij voortvarend werk gemaakt van het verbeterplan waardoor het theater er toekomstbestendig voorstaat. Mooi om te zien dat een aantal Barnevelders de handen ineengeslagen hebben geslagen om sponsoring via de Stichting Vrienden van het Schaffelaartheater te genereren. Wij verwachten van het College dat zij vanaf nu weer samen met het bestuur op gaat trekken.

Laat ik dit kopje theater afsluiten met een citaat uit de Barneveldse Krant, De Boer: “Laten we het erop houden dat het nu heel moedig van het College is om dit verstandige besluit te nemen.”

Ik ga verder in het groen.

Tijdens de vorige kadernota legde Pro’98 het groene rondje op tafel. Met algemene stem werd de ambitie om het dorp Barneveld te voorzien van een groene cirkel, waardoor mensen zich wandelend en fietsend kunnen verplaatsen, aangenomen. In deze kadernota spreekt het College over ‘het ontstaan van robuuste structuren en routes’, voor de zekerheid vragen wij het College of u daarmee doelt op ons voorstel van vorig jaar? Graag een #toezegging

In zijn algemeenheid missen wij in de voorliggende Kadernota plannen voor verbetering van de fietsinfrastructuur… de kwaliteit daarvan vraagt, zo blijkt uit uw eigen onderzoek, om verbetering. Wij gaan ervanuit dat u daar in de GVVP wel op terugkomt.

Voorzitter, met veel genoegen hebben wij waargenomen dat Barneveld Noord een positief voorbeeld wordt voor wat betreft groenvoorzieningen op wijkniveau. Wat Pro’98 betreft zetten wij hiermee een nieuwe standaard voor nieuw te realiseren ontwikkelingen. Hiervoor hebben wij een #motie

Om dit blokje groen af te sluiten willen wij de raad voorstellen om waardevolle bomen in onze gemeente een beschermde status te geven in het bomenregister, waar wij, zo lazen we in de Barneveldse Krant onlangs, reeds over blijken beschikken. Ons voorstel voor een verbeterde lijst brengt waardevolle bomen in onze gemeente in kaart, geeft status en beschermd. Het bestaande register wordt daarmee verrijkt met informatie over bomen op gronden waarover de gemeente Barneveld wel iets te zeggen heeft. Ons voorstel neemt de aanbevelingen van de bomenstichting over. Wij dienen hiervoor samen met Burger Initiatief een #motie in.

Van het groen is het een eenvoudige stap naar duurzaamheid

Het is onze fractie opgevallen dat het College in deze kadernota verrassend weinig concrete kaders formuleert als het gaat om de realisatie van doelen die in de windvisie zijn vastgesteld. Met de huidige ontwikkelingen hadden deze niet misstaan. Wat Pro’98 betreft staat voorop dat de belanghebbenden bij nieuwe processen zo vroeg mogelijk worden betrokken. Alleen op die manier kan draagvlak worden gevonden.

Duurzame ambities
Om de realisatie van onze ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken, lijkt het de fractie van Pro’98 verstandig om daarvoor capaciteit beschikbaar te maken. U stelt na te denken over het vergroten van de capaciteit op bepaalde beleidsterreinen. Wat Pro’98 betreft voegt u aan dat rijtje duurzaamheid toe. Wij dienen daarvoor een #amendement in.

Afvalscheiding
Voor wat betreft afval en circulaire economie spreekt u o.a. over het stimuleren van afvalscheiding door bedrijven; maar bij bedrijven zamelt de gemeente geen afval in. De lijst over circulaire economie telt in totaal zelfs 15 punten. Welke daarvan kunt, en wilt u in de komende jaren concreet op gaan pakken? Komt u binnenkort met een voorstel? In dit geval geldt dat slechts een thema benoemen, niet automatisch leidt tot een duidelijk kader met bijbehorende consequenties. Graag een #reactie.

Milieustraat
Wij zijn blij dat ook uit het onderzoek uitgevoerd door het College is gebleken dat er behoefte bestaat voor ruimere openingstijden van de Milieustraat. Wij hebben op dit punt wel even zitten zweten, zou het onderzoek van Pro’98 wel kloppen… Wel wachten wij nog op de overige resultaten. Zo is het tot op heden nog niet duidelijk of er een oplossing is voor luiers en incontinentiemateriaal. De gemeenteraad heeft expliciet aangegeven dat er eerst een oplossing voor dit probleem moet worden gevonden, voordat de frequentie aangepast wordt naar 8 weken. Wij onderstrepen nogmaals dat standpunt. Wij willen als gemeenteraad niet geconfronteerd worden met de consequenties van een incompleet beleid. Graag een #toezegging.

Asbest en zonnepanelen
De zonnepanelen die ik op mijn fietstochten signaleer, liggen steeds vaker op agrarische gebouwen. Wij zouden graag zien dat het beleid van asbest eraf, zonnepanelen erop, door de provincie opnieuw wordt ingesteld. Zeker in een agrarische gemeente als de onze, moeten wij op het vlak van asbest nog grote stappen maken voor 2024. Met de hoge aantallen panelen die geplaatst kunnen worden op schuren, draagt dit tegelijkertijd bij aan duurzaamheidsdoelstellingen die wij als gemeente en provincie hebben gesteld. Is het mogelijk om daar als gemeente, of in FoodValley verband een stimulerende rol in te nemen? Wij sluiten ons op dit punt aan bij een motie die dadelijk zal worden ingediend samen met SGP en CU.

Armoedebeleid & werk
Voorzitter, voor de arbeidsmarkt ziet het er op dit moment rooskleurig uit. De werkloosheid blijft dalen en het aantal vacatures groeit. Toch blijft het voor sommige mensen lastig om rond te komen. Wij kijken vol verwachting uit naar het memo met betrekking tot verbetering van het bereik van het minimabeleid en participatie daarbij door lokale en externe intermediairs, zoals het sport- en cultuurfonds. We gaan er vanuit dat ambtenaren die nu de tafelgesprekken voeren, in ieder geval de bijstandsgerechtigden en gezinnen wijzen op de mogelijkheden die er al zijn. We hebben tenslotte 180.000 euro extra gekregen om armoede onder kinderen tegen te gaan. Graag een #toezegging

Basisinkomen
Met interesse volgt Pro’98 de experimenten in o.a. Wageningen, Utrecht, Tilburg en Groningen naar een basis inkomensvoorziening. Wij zijn zeer benieuwd naar de resultaten. Ook met interesse volgen wij de totstandkoming van het beschut-nieuw in onze gemeente. Voor deze doelgroep, met weinig uitzicht op reguliere arbeidsplaatsen, is dit de vorm om als volwaardig werknemer te kunnen participeren. Met lichte dwang uit Den Haag, ziet het College dit nu gelukkig ook.

Bestuur
Voor wat betreft ICT ontstaat er een verontrustend beeld. Het College heeft hoge ambities met de raad gedeeld met betrekking tot e-dienstverlening. Wij hebben daarover al in eerdere vergaderingen gesproken en gesteld dat de begrote kosten ons bij deze ambities wat aan de lage kant leken. U meldt nu dat er een heroriëntatie op de ICT kosten zal plaatsvinden. En besluit met een p/m, ter herinnering. Wij hebben als raad kaders gesteld over e-dienstverlening, maar smart city, blockchain en wellicht autonome voertuigen gaan veel verder dan alleen uitvoering en bedrijfsvoering. Wij willen dat deze heroriëntatie inclusief bijbehorend budget ter kaderstelling aan de raad wordt aangeboden. Ook hier graag een #reactie

Parkeerontheffing centrum
Voor het parkeren in het centrum van Barneveld hebben wij een dagvergunning als oplossing voor schilders, timmermannen, loodgieters etc. Maar onze ondernemers beginnen eerder dan 9 uur, dan is het gemeenteloket nog gesloten… Graag zien wij dat deze ontheffing digitaal wordt ontsloten. In Amersfoort heeft men dit al op dergelijke wijze geregeld. Wij dienen hiervoor een #motie in, ondersteund door BI en het CDA.

Fijnstofreductie
De FoodValley haalde vorige week het landelijke nieuws. Dankzij de inspanningen die in onze regio worden geleverd om de fijnstof problematiek te bestrijden, vormt de aanpak hier nu onderdeel van het plan van aanpak door de Rijksoverheid. Het is bijzonder om te zien hoe deze problematiek van een interne VNG presentatie met alarmerende waarden, wellicht mede dankzij een motie van Pro’98 en het CDA tijdens de kadernota vorig jaar; met oproep tot het stimuleren van innovatieve oplossingen, nog geen jaar later onderdeel van het Rijksbeleid is geworden. Een compliment aan het College, de regio en ambtenaren die daar in de afgelopen periode hard aan hebben gewerkt. Het geeft echter ook aan dat wij in de regio met serieuze materie te maken hebben. Een gezonde leefomgeving verbetert het welzijn van onze inwoners en voorkomt op termijn grote stijging van de zorgkosten.

Sociaal domein
Arjen Lubach introduceerde tijdens de verkiezingen de hashtag #hoedan. In deze kadernota haalt u de sociale cohesie aan als aandachtspunt. U benoemt het als “grootste en lastigste uitdaging”, maar u citeert uit een onderzoek van 2010. Wij hadden bij zo’n belangrijk thema recenter onderzoek en concretere voorbeelden verwacht. Concrete oplossingen om samenhang te versterken blijven echter achterwege. U benoemt wel, maar legt de actie weer terug bij de samenleving. Een vrij passieve houding terwijl het als gemeente zo belangrijk gevonden wordt. Ook hier geen heldere kaders met concrete doelen voor de komende jaren. Bent u voornemens om hier komend jaar een speerpunt van te maken? #hoedan?

Hulpvragen
U signaleert een afname aan professionele inzet bij hulpvragen, maar constateert vervolgens dat de complexiteit van de hulpvraag groter wordt. De fractie van Pro’98 verwacht bij toenemende complexiteit juist een versterking van de professionele inzet! Dat zou in lijn zijn met uitgangspunt 2 uit het beleidskader Drie Decentralisaties, namelijk: “2. Bij ondersteuning is vrijwillige en professionele inzet in optimale verhouding. Zoek naar de ideale verhouding tussen ondersteuning door vrijwilligers en professionele hulp.“ (01-2014)

Taalachterstand
In de kadernota van vorig jaar kwam Pro’98 samen met CDA en CU met het voorstel om laaggeletterdheid en taalachterstanden te bestrijden. Deze problematiek moet wat ons betreft snel tot het verleden gaan behoren. Inzet moet zijn om samen met het onderwijs de taalvaardigheid van onze inwoners te verbeteren. De eerste stappen worden nu gezet, wij zijn benieuwd hoe zich dit verder gaat ontvouwen.

Onderwijs
Het is ons duidelijk dat het College vooral een rol voor de gemeente ziet als het gaat om huisvesting. Maar zoals voorgaande punt over laaggeletterdheid illustreert, kunnen wij als gemeente daarin meer dan stenen stapelen. We hebben combinatiefunctionarissen, en wat dacht u van de bijdrage van 150 euro per leerling in het muziekonderwijs, die wij vorig jaar samen met CU en BI hebben gerealiseerd. Maar om toch nog heel even bij die stenen te blijven, Barneveld plust 35% bij op de VNG-norm als het gaat om nieuwbouw. Dit percentage lijkt structureel en wij vragen ons daarom af, lobbyt u actief bij het VNG om die norm bijgesteld te krijgen? Graag een #reactie

Openbaar onderwijs
De fractie van Pro’98 heeft zich al jaren ingezet voor openbaar voortgezet onderwijs in onze gemeente. Onderwijs op humanistische grondslag wordt op dit moment door ouders en onderwijsbestuurders onderzocht. Het doet ons goed om te zien dat er opnieuw initiatieven worden ontwikkeld.

Tekort technisch personeel
Voor bedrijven in Barneveld geldt dat zij tekorten zien ontstaan voor de nabije toekomst in technisch geschoold en hoger opgeleid personeel. Waar wij in FoodValley verband een helix nastreven tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven en ons daarmee internationaal willen profileren, moet het ook mogelijk zijn om het omgekeerde na te streven. Kinderen in het basisonderwijs al laten proeven aan wat er in onze omgeving allemaal gemaakt en ontwikkeld wordt. Een trekker op het schoolplein met een stuurknuppel in plaats van een stuurwiel, het heeft blijkbaar een onuitwisbare indruk op mij gemaakt. Met zoveel behoefte aan specialistisch personeel, ontstaan er wellicht ook nieuwe kansen om dependances voor specialistisch MBO onderwijs naar Barneveld te halen, zoals dat voor o.a. pluimvee al het geval is. Ziet het College een dergelijk aanvalsplan in samenwerking met bijv. de BIK, het onderwijs en de gemeente Barneveld zitten?

Een eenvoudig bruggetje naar het kopje economie

“Jonge inwoners gaan elders studeren en keren niet terug naar Barneveld” constateert u terecht. Het is een probleem waar niet alleen Barneveld, maar ook universiteitssteden als Groningen en Maastricht mee kampen. Afgestudeerden zoeken werk, daar waar de gewenste bedrijvigheid zit. Voor gerenommeerde bedrijven is Barneveld niet direct een interessante vestigingsplaats en ook voor hoogopgeleide werknemers ontbreekt vaak de binding met onze gemeente. Wat bedrijven hier wel vinden zijn zichtlocaties en bereikbaarheid. Dankzij moderne communicatie- en verkeersmiddelen is het achterland opgenomen in stedelijke netwerken, zo stelde filosoof Willem Koerse al in 1997. Hij noemde dit effect ‘de grenzeloze stad’.

Door de ligging van Barneveld is het dus niet verwonderlijk dat het CBS recent een beweging vanuit de Randstad oostwaarts constateerde. Een lobby voor hogere treinfrequenties, goede fietsverbindingen en structuren, wellicht zelfs een fietssnelweg richting Amersfoort, het in stand houden van voorzieningen zoals een theater en het faciliteren in het organiseren van evenementen, het zou Barneveld zomaar tot uitvalsbasis voor die gewenste hogeropgeleiden kunnen maken. Of zoals Trouw columnist Marijn de Vries het verwoordde; “Welke sukkel kiest er nu voor gratis parkeren en een huis met een tuin?”. Als poort naar de Veluwe staan wij voor de uitdaging het verschil tussen Randstad en de Veluwe te behouden en onze daarbij behorende kwaliteiten te versterken.

Toenemende verkeersdruk
Met een groeiende bevolking, neemt ook de druk op de infrastructuur toe. Het verbaasde ons dat het College bij de kaders voor het GVVP als kernopgave formuleert “een vraag naar veilige en leefbare verkeerssituaties in kleine kernen”. Pro’98 ziet die problematiek ook, o.a. in Garderen met een grote hoeveelheid vrachtverkeer die door het centrum rijdt, maar vindt dit een kernopgave die voor de gehele gemeente geldt; te denken valt bijvoorbeeld aan de Troelstralaan en de Amersfoortsestraat. Is het College met ons eens dat deze vraag voor de gehele gemeente opgaat? Graag een #reactie.

Rondweg
De realisatie van de Oostelijke rondweg kan zorgen voor ontlasting van de Lunterseweg en de Stationsweg. Pro’98 ziet de ontwikkeling daarvan dan ook het liefst integraal ipv gefaseerd plaatsvinden. Wij dienen hiervoor een #motie in die mede is ondertekend door CDA en SGP.

Railterminal
Met enige verbazing hebben wij in de maandrapportage gelezen dat het College nu zelf actief de boer op gaat met het Railterminal-concept. Wij verkeerden in de veronderstelling dat het College wilde voorzien in een behoefte die bestaat in de markt. Waar het College elders vooral wil faciliteren en het initiatief bij burgers en bedrijven neerlegt, lijkt de railterminal inmiddels een pièce de résistance te worden. Wellicht dat een modelvariant de koorts wat doet afnemen.

Voorzitter, ik ben er bijna, maar wil nog even stilstaan bij sport.

Wij zien een toenemende populariteit van sportvormen die in de openbare ruimte worden beoefend. Wij willen u vragen om bij een nieuw op te stellen Masterplan Sport en Beweging ook in gesprek te gaan met commerciële sportpartijen. Met bijvoorbeeld natuurlijke buiten fitness parcoursen kunnen wij als gemeente op laagdrempelige wijze sport en beweging stimuleren.

…Hoe mooi zou dit bijvoorbeeld passen in de robuuste groene structuren die aansluiten op een groene cirkel met wandel- en fietsmogelijkheden rond het dorp Barneveld…

Afsluitend voorzitter, wij zijn mede ondertekenaar van een motie met betrekking tot het vinden van een geschikte locatie voor de denksporters. Daarbij opgemerkt dat denksport ook een plaats verdient in toekomstige sport beleidsplannen!